Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych i przemysłowych na potrzeby UKW

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych i przemysłowych na potrzeby UKW.
2) Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach producenta, z widoczną datą produkcji i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Asortyment oferowany przez Wykonawcę powinien być:
- dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta,
- zdatny do użytku przez okres co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.
3) Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną, wybraną przez siebie ilość części.
4) Podane w Formularzu cenowym ilości asortymentu mają charakter szacunkowy. Zamawiający w ramach kwoty umowy ma prawo do zamawiania w partiach każdego asortymentu w ilościach odmiennych w stosunku do ilości podanych w Formularzu cenowym, w szczególności Zamawiający ma prawo zamówienia każdego asortymentu
w ilości mniejszej.
5) Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III IDW w Formularzu cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się