Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu
na poszczególne pozycje asortymentowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się