Dożywianie uczniów szkół oraz innych osób na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w roku 2018.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół oraz innych osób na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części wskazane poniżej:
Część I: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla uczniów szkół podstawowych, przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych i uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Krotoszyna w 2018 roku.
Część II: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Krotoszyn w 2018 roku.
Część I zamówienia podzielona jest na trzy zadania:
1. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Zespołu Szkół Nr 2 w Krotoszynie, przy Placu Szkolnym 19 dla około 10 uczniów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku wraz z ich wydawaniem.
2. Przygotowanie i wydawanie posiłków:
1) dla około 60 dorosłych osób w 2018 roku, w każdym dniu, w miesiącach:, styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień;
2) dla około 30-40 dorosłych osób w 2018 roku, w każdym dniu, w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień;
3) oraz przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania posiłków dla około 3 osób dorosłych w pojemnikach jednorazowych dostosowanych do kontaktu z żywnością.
3. Przygotowanie i wydawanie posiłków dla około 5 uczniów szkół ponadpodstawowych we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku.
Zadanie nr 1.
Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Zespołu Szkół Nr 2 w Krotoszynie, przy Placu Szkolnym 19 dla około 10 uczniów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku wraz z ich wydawaniem.
1. Miejsce świadczenia usług zlokalizowane jest w Zespole Szkół Nr 2 w Krotoszynie, przy Placu Szkolnym 19.
2. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do spożywania posiłków w szkole, przekazany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki poza obszarem szkoły, w lokalu gastronomicznym będącym w jego dyspozycji.
4. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych od nauki tj. ferii zimowych, wakacji letnich, przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych.
5. Maksymalna szacowana ilość zestawów obiadowych - 1.850 porcji.
6. Ze względu na specyfikę usługi, rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu niezrealizowanej usługi, ani nie będzie żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ta ilość będzie mniejsza niż szacowana.
7. W przypadkach szczególnych (np. zorganizowanie wyjazdów uczniów w takcie nauki szkolnej), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków tzw. suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu wykonania wymaganych posiłków z dyrektorem szkoły lub z osobą wskazaną przez dyrektora szkoły.
8. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego wskazana przekaże Wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem np. telefonicznie.
9. Wszystkie posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego, z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
10. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest przygotować posiłki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zamówieniu; posiłki te muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
11. Personel Wykonawcy winien posiadać odpowiednie przygotowanie, bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
12. Wykonawca zobowiązany jest dobierać środki spożywcze przeznaczone do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.
13. Obiad ma być jednodaniowy, waga gotowych do konsumpcji potraw musi być odpowiedniej kaloryczności i nie może być mniejsza niż:
1) zupa z wkładką: min. 400 ml, w tym wkłada do zupy min. 80 gram plus pieczywo min. 100 gram lub zamiennie danie mięsno-warzywne, jarskie np. naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy: min. 450 gram - (1 x w tygodniu);
2) danie mięsne (np. sztuka mięsa, udko kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy) min. 150 gram (3 x w tygodniu);
3) ryby- bez kości, sosu i panierki: min. 150 gram - (1 x w tygodniu);
4) ziemniaki lub zamiennie np. kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski parowane: min. 200 gram (4 x w tygodniu);
5) surówka lub warzywa gotowane: min. 200 gram (do potraw mięsnych i rybnych);
6) kompot lub napój: min. 150 ml. (codziennie).
14. Posiłki muszą bezwzględnie być przygotowywane w dniu ich dostarczenia i gotowe do spożycia po ich dostarczeniu, i nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
15. Posiłki Wykonawca zobowiązany jest dostarczać własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w specjalistycznych termosach, pojemnikach termoizolacyjnych lub pojemnikach gastronomicznych (w zależności od potrawy), gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca ponosi także koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz usunięcia z terenu szkoły wszelkich odpadów na własny koszt.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków na terenie szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
17. Posiłki będą przygotowywane na bazie sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów miesięcznych.
18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. miesięcznego jadłospisu dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi szkoły (wskazanego przez dyrektora szkoły) - najpóźniej w pierwszy dzień miesiąca, w którym obowiązuje.
19. Wykonawca zapewnia dostawę i wydanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole własnym personelem, a także zapewnia niezbędne naczynia i sztućce, przeznaczone do kontaktu z żywnością.
20. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń, sztućców i wszelkich innych odpadów konsumpcyjnych po zakończonym posiłku i zagospodarowanie ich we własnym zakresie poza obiektem szkoły - na własny koszt.
21. Posiłki muszą być dostarczone do szkoły w godzinach uzgodnionych z dyrektorem szkoły lub z inną osobą wskazaną przez dyrektora szkoły.
22. Pomieszczenie do wydawania posiłków zapewnia szkoła.
23. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektor szkoły lub osoby przez niego upoważnione przekażą wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
24. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości, co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.

Zadanie nr 2:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) przygotowanie i wydawanie posiłków dla około 60 dorosłych osób w 2018 roku, w każdym dniu, w miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień;
2) przygotowanie i wydawanie posiłków dla około 30-40 dorosłych osób w 2018 roku, w każdym dniu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień;
3) przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania posiłków dla około 3 osób dorosłych w pojemnikach jednorazowych dostosowanych do kontaktu z żywnością.
1. Maksymalna szacunkowa liczba obiadów w trakcie realizacji umowy w zakresie zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3 będzie wynosić maksymalnie 19.335 obiadów, z tym, że w zakresie zadania określonego w ust. 1 pkt 1-2 będzie wynosić maksymalnie 18.240 obiadów, a w zakresie zadania określonego w ust. 1 pkt 3 - maksymalnie 1.095 obiadów.
2. Ze względu na specyfikę usługi, rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość obiadów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu - maksymalnie do 30% szacowanej ilości obiadów, określonej jako maksymalna liczba obiadów (tj. 19.335 obiadów) w wyniku, czego Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu niezrealizowanej usługi, ani nie będzie żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ta ilość będzie mniejsza niż szacowana.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Głównego Inspektora Instytutu Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem następujących zaleceń dotyczących: wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń), personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków), składowania i magazynowania produktów, jakości usług (w sposób gwarantujący - jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniających różnorodność diety).
4. Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym, znajdującym się w granicach Miasta Krotoszyna, przystosowanym do przygotowania i wydawania posiłków, wyposażonym w odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, wagę umożliwiającą zważenie porcji obiadowej.
5. Osoby korzystające z posiłków powinny mieć zapewniony dostęp do miejsca na wieszaki na okrycia wierzchnie, do WC z umywalką z podstawowymi środkami sanitarnymi - dostępne bezpłatnie, w zakresie realizacji usługi określonej w ust. 1 pkt 1-2.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę konsumpcyjną wyposażoną w stoły, stoliki, krzesła i zapewnić spożycie wydanego posiłku na sali konsumpcyjnej jednorazowo przez min. 35 osób - klientów Zamawiającego w zakresie realizacji usługi określonej w ust. 1 pkt 1 pkt 2.
7. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków.
8. Personel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez właściwy organ.
9. Gorące posiłki, wchodzące w skład obiadu muszą być przygotowywane z surowców pełnowartościowych, świeżych, dobrej jakości, dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami. Nie dopuszcza się serwowania zup/posiłków typu instant.
10. Kaloryczność posiłków musi być zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności.
11. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące (za wyjątkiem surówek, kompotu, napojów).
12. Obiad ma być jednodaniowy, waga gotowych do konsumpcji potraw nie może być mniejsza niż:
1) zupa z wkładką: min. 450 ml, w tym wkłada do zupy min. 80 gram plus pieczywo min. 150 gram lub zamiennie danie mięsno-warzywne, jarskie np. naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy: min. 350 gram (2 x w tygodniu);
2) danie mięsne (np. sztuka mięsa, udko kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy): min. 100 gram (4 x w tygodniu);
3) ryby - bez kości, sosu i panierki: min. 100 gram (1 x w tygodniu);
4) ziemniaki lub zamiennie np. kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski parowane: min. 250 gram (5 x w tygodniu);
5) surówka: min. 100 gram lub warzywa gotowane: min. 150 gram do dań mięsnych i do ryby;
6) kompot lub napój: min. 200 ml. (codziennie).
12. Posiłki wchodzące w skład obiadu muszą bezwzględnie być przygotowywane w dniu ich wydania do spożycia.
13. Obiady będą przygotowywane na bazie sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów miesięcznych, w których uwzględni różnorodność posiłków i zapewni, co najmniej dwa rodzaje gorącego posiłku każdego dnia do wyboru. Proponowane rodzaje potraw w jadłospisie mogą powtarzać się cyklicznie, jednak nie częściej niż raz na 14 dni.
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu miesięcznego jadłospisu do dnia 27-go każdego miesiąca. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury obiadu oraz podpis Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązany jest wydawać obiady nieprzerwanie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu przez cały okres realizacji zamówienia, tj. bez przerw np. urlopowych, remontowych. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku zobowiązany jest w okresie przerwy do zapewnienia na swój koszt i ryzyko wymaganego posiłku u innego Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
16. Wydanie obiadów będzie następować po okazaniu przez osobę dorosłą decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego, uprawniającą do korzystania z tej usługi. Decyzja administracyjna wydana przez Zamawiającego będzie uprawniała ich posiadacza do otrzymania jednego obiadu w ciągu dnia przez okres określony w tejże decyzji, tj. codziennie przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli.
17. Wykonawca udostępnia lokal tylko na czas konsumpcji w dniach od poniedziałku do niedzieli co najmniej od godz. 13:00 do godz.16:00 usytuowanego w obrębie granic Miasta Krotoszyn.

Zadanie nr 3:
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla około 5 uczniów szkół ponadpodstawowych we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku.
1. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji umowy w zakresie zadania będzie wynosić maksymalnie 925 obiadów.
2. Ze względu na specyfikę usługi, rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość obiadów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu do 30% w stosunku do szacowanej ilości obiadów, określonych w ust. 1 w wyniku, czego Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu niezrealizowanej usługi, ani nie będzie żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ta ilość będzie mniejsza niż szacowana.
3. Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym, znajdującym się w granicach Miasta Krotoszyna, przystosowanym do przygotowania i wydawania posiłków, wyposażonym w odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną. Uczniowie korzystający z posiłków powinni mieć zapewniony dostęp do toalety oraz umywalki z dostępem do ciepłej wody i środków myjących.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę konsumpcyjną wyposażoną w stoły/ławy/krzesła z miejscami siedzącymi i zapewnić spożycie wydanego posiłku na sali konsumpcyjnej (wskazana inna sala konsumpcyjna niż wskazana w szczegółowym opisie zamówienia określonego dla zadania nr 2, ust. 1 pkt 1-2 posiłki dla dorosłych).
5. Informacje o zmianach w liczbie posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki Zamawiający przekaże Wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem np. telefonicznie.
6. Wszystkie posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego, z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
7. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest przygotować posiłki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zamówieniu; posiłki te muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, na bazie produktów najwyższej - jakości i bezpieczeństwa, posiadających aktualne terminy ważności.
8. Personel Wykonawcy winien posiadać odpowiednie przygotowanie, bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
9. Wykonawca zobowiązany jest dobierać środki spożywcze przeznaczone do zbiorowego żywienia młodzieży.
10. Obiad ma być jednodaniowy, waga gotowych do konsumpcji potraw musi być odpowiedniej kaloryczności i nie może być mniejsza niż:
1) zupa z wkładką: min. 400 ml, w tym wkłada do zupy min. 80 gram plus pieczywo min. 100 gram lub zamiennie danie mięsno-warzywne, jarskie np. naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy: min. 450 gram - (1 x w tygodniu);
2) danie mięsne (np. sztuka mięsa, udko kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy) min. 150 gram (3 x w tygodniu);
3) ryby- bez kości, sosu i panierki: min. 150 gram - (1 x w tygodniu);
4) ziemniaki lub zamiennie np. kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski parowane: min. 200 gram (4 x w tygodniu);
5) surówka lub warzywa gotowane: min. 200 gram (do potraw mięsnych i rybnych);
6) kompot lub napój: min. 150 ml. (codziennie).
11. Posiłki muszą bezwzględnie być przygotowywane w dniu ich wydania i gotowe do spożycia po ich wydaniu, i nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
12. Posiłki będą przygotowywane na bazie sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów miesięcznych.
13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu miesięczny jadłospis.
14. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki nieprzerwanie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu przez cały okres realizacji zamówienia, tj. bez przerw np. urlopowych, remontowych. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku zobowiązany jest w okresie przerwy do zapewnienia na swój koszt i ryzyko wymaganego posiłku u innego Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
15. Wydanie posiłków będzie następować po okazaniu przez ucznia decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego, uprawniającą do korzystania z dożywiania. Decyzja administracyjna wydana przez Zamawiającego będzie uprawniała ich posiadacza do otrzymania jednego gorącego posiłku w ciągu dnia przez okres określony w tejże decyzji.
16. Wydawanie gorących posiłków musi odbywać się w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego Wykonawcy (tj. w dniach od poniedziałku do niedzieli co najmniej od godz. 13:00 do godz.16:00) usytuowanego w obrębie granic Miasta Krotoszyn.

Część II:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków dla około 30 - 35 uczniów objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Krotoszyn, tj: Biadki, Kobierno, Brzoza, Wielowieś, Orpiszew, Chwaliszew, Benice, Poszczególne miejscowości znajdują się na terenie gminy Krotoszyn w promieniu 50 kilometrów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku.
1. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do spożywania posiłków w szkołach, przekazany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki poza obszarem szkoły, w lokalu gastronomicznym będącym w jego dyspozycji.
3. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych od nauki tj. ferii zimowych, wakacji letnich, przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych.
4. Szacowana maksymalna liczba zestawów obiadowych - około 6.500 porcji.
5. Ze względu na specyfikę usługi, rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu niezrealizowanej usługi, ani nie będzie żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ta ilość będzie mniejsza niż szacowana.
6. W przypadkach szczególnych (np. zorganizowanie wyjazdów uczniów w takcie nauki szkolnej), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków tzw. suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu wykonania wymaganych posiłków z dyrektorem szkoły lub z osobą wskazaną przez dyrektora szkoły.
7. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub inne osoby przez nich wskazane przekażą Wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem np. telefonicznie.
8. Wszystkie posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego, z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
9. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest przygotować posiłki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zamówieniu; posiłki te muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, na bazie produktów najwyższej - jakości i bezpieczeństwa, posiadających aktualne terminy ważności.
10. Personel Wykonawcy winien posiadać odpowiednie przygotowanie, bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
11. Obiad ma być jednodaniowy, waga gotowych do konsumpcji potraw musi być odpowiedniej kaloryczności i nie może być mniejsza niż:
1) zupa z wkładką: min. 400 ml, w tym wkłada do zupy min. 80 gram plus pieczywo min. 100 gram lub zamiennie danie mięsno-warzywne, jarskie np. naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy: min. 450 gram - (1 x w tygodniu);
2) danie mięsne (np. sztuka mięsa, udko kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy) - (3 x w tygodniu);
3) ryby – bez kości, sosu i panierki: min. 150 gram - (1 x w tygodniu);
4) ziemniaki lub zamiennie np. kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski parowane: min. 200 gram (4 x w tygodniu);
5) surówka lub warzywa gotowane: min. 200 gram (do potraw mięsnych i rybnych);
6) kompot lub napój: min. 150 ml. (codziennie).
12. Posiłki muszą bezwzględnie być przygotowywane w dniu ich dostarczenia i gotowe do spożycia po ich dostarczeniu, i nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki do szkół własnymi środkami transportu dopuszczonymi do przewozu żywności.
14. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki, które uprzednio zostały poporcjowane w odpowiednich zamkniętych pojemnikach jednorazowego użytku (w przypadku wieloskładnikowego dania - pojemniki jednorazowe muszą być dzielone), a poporcjowane posiłki dostarczyć w specjalistycznych pojemnikach termoizolacyjnych lub pojemnikach gastronomicznych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakość przewożonych potraw.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt odpowiedniej ilości stabilnych naczyń jednorazowego użytku i sztućców, które winny spełniać wymagania określone w przepisach prawa.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłków na terenie danej szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrektora danej szkoły.
17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkołach własnym personelem.
18. Wykonawca zobowiązany jest po spożyciu posiłków z każdej szkoły zużytych naczyń, sztućców i wszelkich innych odpadów konsumpcyjnych i zagospodarowanie ich we własnym zakresie poza obiektem szkół - na własny koszt.
19. Posiłki będą przygotowywane na bazie sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów miesięcznych.
20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu miesięcznego jadłospisu do dnia 27-go każdego miesiąca. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury posiłków oraz podpis Wykonawcy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. miesięcznego jadłospisu dyrektorom szkół lub innym pracownikom szkoły (wskazanych przez dyrektorów szkół) - najpóźniej w pierwszy dzień miesiąca, w którym obowiązuje.
22. Wykonawca zapewnia dostawę i wydanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole własnym personelem.
23. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół bądź z innymi osobami wskazanymi przez dyrektorów szkół.
24. Pomieszczenia do wydawania posiłków zapewnią szkoły.
25. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione przekażą wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
26. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nie świeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości, co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się