„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2018 - 2019”

» Opis zapytania

 usługi codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego będą opłacane za pomocą opłaty z dołu,
 usługi codziennego doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych
do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenie lub wydania odbiorcy,
 usługi będą świadczone w dni robocze przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
 po rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty Wykonawca przedstawi projekt umowy oparty na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
- wymagane jest posiadanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Szczegółowy zakres usługi i sposób wykonania zamówienia określa Kwestionariusz ofertowy – Załącznik Nr 1
do SIWZ, Formularz cenowy – stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ (Po podpisaniu Umowy Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do Umowy i będzie stanowił z nią integralną całość), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Wzór Umowy - załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się