Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci
i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018r. zgodnie z wymaganiami:
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( j.t.Dz. U z 2017 r.,poz. 149 z późn.zm)
b) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r.,poz.1261)
2. Zamawiający wyznacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej oraz dyrektorów szkół do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia;
3. Przez gorący posiłek rozumie się jedno danie gorące;
4. Posiłki będą wydawane codziennie, w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych itp. z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia sporządzanie posiłków w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę;
5. Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków może ulec zmianie ( zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego ). Przewiduje się możliwość zmniejszenia dziennej ilości posiłków do 10%. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym lub większym zakresie.
6. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia sporządza jadłospis na okres miesięczny, uwzględniając poniższe wytyczne:
a) 2 razy w tygodniu danie mięsne składające się z : mięsa 80g, ziemniaki lub kasza lub ryż – 200g, surówka lub jarzyny gotowane – 100g, sok w kartoniku – 200 ml, owoc ( jabłko, banan, pomarańcza itp., przy czym dany owoc nie może być podany częściej niż dwa razy w tygodniu );
b) 2 razy w tygodniu zupa – 400 ml z wkładką mięsną – 50g i pieczywem – 100g, sok w kartoniku – 200 ml, jogurt owocowy lub serek owocowy o pojemności minimum 50g;
c) 1 raz w tygodniu ( piątek ) danie bezmięsne lub półmięsne: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski, bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą itp. – 350g, sok kartoniku – 200 ml, warzywo ( marchewka, rzodkiewka, kalarepa, ogórek, itp. )
d) koniecznie jest aby dwa razy w miesiącu w menu została uwzględniona ryba-80g, ziemniaki lub kasza lub ryż – 200g, surówka lub jarzyny gotowane – 100g.
7. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami higieny i racjonalnego żywienia (HACCP) oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, estetyczne, wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia;
9. Jadłospis musi być urozmaicony, posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach;
10.Wykonawca sporządza jadłospis w co najmniej 3 egzemplarzach, z których po jednym dostarcza do Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorowi szkoły, a jeden umieszcza w widocznym miejscu w punkcie wydawania posiłków;
11.Termin dostarczenia jadłospisu na styczeń – najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na każdy następny miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca;
12. Wykonawca dostarczy posiłki w jednorazowych, specjalistycznych pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub w termosach zbiorczych – w zależności od wymagań Sanepidu;
13.Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, w pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dania powinna wynosić ok. 75 stopni Celsjusza. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce jednorazowe wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera i myje u siebie w firmie) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających posiłki, pod kątem sprawdzenia ich temperatury, gramatury, kaloryczności, zalecanych norm żywieniowych, jakości wykorzystywanych surowców.
W przypadku stwierdzenia , że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest podać adres miejsca, w którym przygotowywane (gotowane)będą posiłki.
14. Wykonawca wyda posiłki na podstawie listy osób uprawnionych do ich otrzymania;
15. Wykonawca sprzątnie zużyte naczynia i zagospodaruje śmieci i odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
16. Wykonawca wyda posiłki w punkcie wydawania posiłków i terminie określonym przez dyrektora szkoły;
17. Przewidywane godziny wydawania posiłków dla poszczególnych części znajdują się w tabeli poniżej;
18 Zamawiający zastrzega, że godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznym przesunięciom +/- 5 minut;
19. Posiłki muszą być dostarczone najpóźniej na 15 minut przed godziną określoną w tabeli.
Zamawiający udziela zamówienia dla następujących placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Glinie - liczba uczniów: 15, przerwa obiadowa: 10.35 - 10.55
Szkoła Podstawowa w Kiełczewie - liczba uczniów: 15, przerwa obiadowa: 11.05 - 11.20
Szkoła Podstawowa w Orle - liczba uczniów: 22, przerwa obiadowa: 10.40 - 11.00
Szkoła Podstawowa w Prostymi - liczba uczniów: 33, przerwa obiadowa: 11.15 - 11.35
Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej - liczba uczniów: 35, przerwa obiadowa: 11.30 - 11.50
Łącznie 120 uczniów przez około 180 dni
Dane w tabeli dotyczące ilości dożywianych uczniów są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się