Dostawa gazów technicznych na lata 2018-2019 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa gazów technicznych:
1. Acetylenu
2. Tlenu technicznego
3. Azotu
4. Propanu-Butanu
5. Gazu Technicznego CO2
dla Zakładu Linii Kolejowych na lata 2018-2019.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
§ 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1, w tym:
1) określony w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu
z postepowania zakupowego.
Ocena spełnienia wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust.3 poniżej metodą spełniania (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z § 12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeśli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3) powyżej,
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3), składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) muszą być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,
o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3) składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten podmiot jako podwykonawcę w swojej ofercie,
gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane.
10. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej winno być złożone w oryginale
lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
11. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami
ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument. W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa gazów technicznych na lata 2018-2019 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa gazów technicznych na lata 2018-2019 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie:
Ocena punktowa cen jednostkowych - 99,00%
Cena - 1,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Plac Matejki 12, 31-157 Kraków.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-13 11:15
Miejsce realizacji zamówienia: Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie
Termin wykonania zamówienia: a) rozpoczęcie – w dniu podpisania Umowy;
b) zakończenie – do wyczerpania kwoty Umowy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2019r.
Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zlecenia. Realizacja nie częściej
niż 1 raz w tygodniu do danej Sekcji Eksploatacji. Minimalna ilość jednorazowej dostawy gazów – nie mniej niż dwie butle (kpl).
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Tak
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Kraków
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-12-05

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się