Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyrządzaniu i dostarczaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza 4 a.
2. Usługa obejmuje przygotowanie, przyrządzanie i dostarczanie posiłków w stanie gotowym do spożycia w formie śniadań, obiadów dwudaniowych oraz kolacji, zgodnie z jadłospisem dekadowym przedstawionym raz na 10 dni kalendarzowych do akceptacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, Kierownikowi Działu Medyczno-Rehabilitacyjnego i pracownikowi wyznaczonemu do tego celu przez Zamawiającego działającej przy współudziale samorządu mieszkańców – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
3. Szacunkowa ilość dziennych posiłków:
a) Śniadania – 58 / dziennie,
b) Obiady dwudaniowe – 58/ dziennie,
c) Kolacji – 58 /dziennie,
d) Dla wszystkich mieszkańców dodatek w postaci owocu lub jogurtu na przemian 58 szt.
e) Diety cukrzycowe 5 posiłków ( drugie śniadanie + podwieczorek)
f) Przygotowane i wydzielone posiłki dla odpowiedniej ilości mieszkańców w naczyniach jednorazowych gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia na posiłki z uwagi na zmianę liczby mieszkańców korzystających, co nie skutkuje powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety będzie zgłaszana telefonicznie przez Zamawiającego na bieżąco ( śniadanie, obiad, kolacja).
5. Wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca:
1) kuchnia Wykonawcy musi spełniać wymogi higieniczno-sanitarne,
2) samochód, którym będą przewożone posiłki musi być dostosowany do przewozu żywności oraz posiadać pozytywną opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
3) codzienny dowóz posiłków, śniadań, obiadów i kolacji wraz z wniesieniem do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 4 a w Kostrzynie nad Odrą przez Wykonawcę na własny koszt w godzinach pomiędzy:
- Śniadanie 7.30 do 8.00
- Obiady 13.30 do 14.00
- Kolacja 17.30 do 18.00
6. Zamawiający zastrzega sobie, aby w/w posiłki nie były przywożone w jednym transporcie (obiad+ kolacja).
7. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania następujących diet:
a) dieta podstawowa,
b) dieta lekkostrawna,
c) dieta cukrzycowa,
d) dieta o zmiennej konsystencji np. miksy, kleik na żądanie Zamawiającego,
e) dieta uzależniona od stanu zdrowia podopiecznych oraz zaleceń lekarza,
f) dieta bezsolna,
g) dieta bezsolna z ograniczeniem tłuszczu.
h) dieta bezmleczna
8. Przewożenie śniadań, obiadów i kolacji w naczyniach jednorazowych i dodatkowo zabezpieczonych przed wylaniem w termosach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa, temperatura nie niższa niż 750C,
b) II danie temperatura nie niższa niż 650C,
c) surówki, sałatki od 4 do 100 C.
9. Dodatkowo dwa razy w tygodniu ( poniedziałek, piątek) należy dostarczyć produkty tj. (mięsne, nabiał różnego rodzaju, dżemy itp.).z których mieszkańcy będą korzystać między posiłkami.
10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na początku każdego miesiąca cukier i słodziki (dla diet cukrzycowych) dla wszystkich mieszkańców ogółem 58 szt.
11. W przypadku imprez okolicznościowych Wykonawca dostarczać będzie przygotowane posiłki w określonym przez Zamawiającego czasie i w określonym przez Zamawiającego sposób. O przesunięcie czasu przywożonego posiłku Zamawiający będzie zobowiązany powiadomić Wykonawcę z dobowym wyprzedzeniem.
12. Zamawiający wymaga podawania w niedzielę do obiadu porcji ciasta.
13. Przy realizacji żywienia zbiorowego należy brać pod uwagę wymagania sanitarno - higieniczne i jakość zdrowotną żywności, aby wyeliminować ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych.
14. Zamawiający wymaga aby surowe warzywa i owoce , które są surowcami do przygotowania potrawy powinny być dokładnie myte w wodzie przed połączeniem z innymi składnikami posiłku.
15. Posiłki przygotowywać zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, podawane regularnie i atrakcyjne pod względem organoleptycznym, planowane pod kontem żywieniowej grupy wiekowej, wykorzystywania produktów sezonowych, sposobu ich przyrządzania i możliwości techniczno - organizacyjnych przewożonych posiłków.
16. Uwzględnić odpowiedni dobór produktów spożywczych również pod względem barw, smaku i zapachu, jak najszerzej należy korzystać z kontrastu barw i smaku.
17. W planowaniu jadłospisu należy uwzględniać pory roku, tak, aby posiłki wysoko energetyczne i tłuste nie były podawane w czasie upałów.
18. Należy dbać nie tylko o urozmaicenie pod względem doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania.
19. Posiłki należy przygotowywać codziennie na bieżąco ze świeżych naturalnych produktów wysokiej jakości niemrożonych).
20. Niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw.
21. Śniadania codziennie powinny składać się z zupy mlecznej, dla diet bez mlecznych zamiennik zupy mlecznej i wydzielonego posiłku w jednorazowym naczyniu dla 58 osób.
22. Dla diet bezmlecznych powinny być podawane zamienniki.
23. Zupy należy podprawiać nisko tłuszczową śmietaną albo masłem czy mąką, a tylko sporadycznie zasmażką.
24. Drugie danie musi składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron) oraz dodatków warzywnych (surówki drobno mielone, warzywa gotowane).
25. Należy używać jak najmniej konserwantów spożywczych.
26. Kolacja powinna składać się z gotowych produktów, raz w tygodniu musi być podawana na ciepło. Każdy mieszkaniec powinien mieć podana kolację na osobnych tackach.
27. Dekadowy jadłospis należy przesyłać do akceptacji z wyprzedzeniem 10 dni na adres skrzynki e-mailowej aspirant.domseniora@wp.pl
28. Zatwierdzony jadłospis stanowi podstawę do realizacji zamówienia.
29.Zamawiający ma prawo dokonywać korekty w jadłospisie, w przypadku nagminnie powtarzających się tych samych potraw lub niewłaściwych zestawów śniadaniowych i obiadowych.
30. W razie potrzeby odbiór i utylizacja odpadków.
31. Przechowywanie prób żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.
32. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie na sumę nie mniejszą niż 100.000,00zł, (słownie: sto tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały czas trwania umowy.
A. Przy wycenie śniadań należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) zupa mleczna – 500 ml na osobę, dla diet bezmlecznych zamiennik zupy mlecznej,
2) chleb (w tym chleb zwykły, razowy i pszenny) – 150 g na osobę + 1 bułka,
3) masło – 15g na osobę ( osobno zapakowane),
4) wędlina plastry lub na ciepło w całości – 100 g na osobę,
lub
5) ser (wszystkie rodzaje) – 100 g na osobę,
6) lub pasztet – 100 g na osobę,
7) lub jaja gotowane – 2 sztuki na osobę,
8) dżem- 100 g na osobę,
9) warzywa (ogórek, pomidor, sałata) – dodatek do śniadania,
10) herbata – 58 saszetek,
11) cytryna – 58 plastrów.

B. Przy wycenie obiadów dwudaniowych należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) zupa 450 ml,
2) porcja mięsa 100 g /bez kości, 120 g/z kością – waga mięsa po przetworzeniu,
3) gulasz 150 g,
4) ziemniaków ( kasza, ryż, makaron) w ilości 250 g,
5) surówka 150 g,
6) potrawy typ: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki w ilości 300g,
7) w miesiącu należy ustalić następujące ilości obiadów:
a) 3 obiady rybne,
b) 4 obiady półmięsne / bigos, pierogi, krokiety itp./,
c) 3 obiady bezmięsny,
d) 10 obiadów mięsnych,
e) sosy podprawiane nisko tłuszczową śmietaną dodatkowo w ilości 40 ml przy potrawach ziemniaczanych ( kaszy, ryżu).

C. Przy wycenie kolacji należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) pieczywo różne,
2) masło ( osobno zapakowane),
3) nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego,
4) lub potrawa z białka roślinnego, z dodatkiem węglowodanowym,
5) dodatkowo do kolacji lub śniadań dodatek składnika warzywnego,
6) herbata – 58 saszetek
7) cytryna – 58 plastrów,
8) raz w tygodniu gorący posiłek.
33. Kontrola gotowanych posiłków oraz dostawy
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków.
2) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich dokumentów, danych i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3) Kontrola będzie obejmować między innymi:
a) ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów,
b) ocenę higieny kierowcy,
c) ocenę organoleptyczną posiłków,
d) sprawdzenie zgodności dostawy z jadłospisem,
e) sprawdzenie gramatury posiłków ,
f) sprawdzenie temperatury posiłków w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4) Zamawiający dokonuje przeliczenia posiłków przywiezionych przez Wykonawcę w jego obecności, wpisuje liczbę przywiezionych posiłków do rejestru z pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego i Wykonawcy oraz temperaturę posiłków.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie produkcji kuchennej oraz do transportu posiłków do Zamawiającego.
34. Wymagania Zamawiającego odnośnie personelu Wykonawcy:
1) Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonywanie usługi.
2) Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy.
3) Osoby, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe, zezwolenia i szkolenia, które są wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją posiłków.
4) Pracownicy wykonawcy zajmujący się dowozem zobowiązani są do posiadania imiennych identyfikatorów, jednolitych ubrań ochronnych, czepków na głowach i rękawiczki. Zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych.
35. Zamawiający informuje, że w budynku Domu Pomocy Społecznej nie ma stołówki ani kuchni. Wykonawca ma dostarczać posiłki, które będą wydawane i spożywane w świetlico-jadalni. Zamawiający nie posiada zaplecza kuchennego, ani pomieszczeń do przygotowywania i rozdzielania posiłków. Posiłki winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego i być wydawane dla mieszkańców w wydawalni posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się