Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy Gubin w dniach od poniedziałku do piątku:
2. Założenia:
Rodzaj posiłku:
trzy razy w tygodniu – obiad typu drugie danie mięsny (danie mięsne musi występować w co najmniej trzech rodzajach niepowtarzających się w przeciągu tygodnia; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu).
dwa razy w tygodniu – obiad typu drugie danie z jajkiem lub rybą albo też posiłek typu naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety (jajko, ryba, naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety mają być podawane przemiennie).
Do posiłków mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć.
Do posiłków co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, w pozostałych dniach może być podana kasza, ryż lub makaron (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą dania typu naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety).

Gramatura posiłku:
ziemniaki (kasza lub ryż albo makaron) 200 g, mięso lub ryba 80 g + surówka (jarzyny gotowane) 100g;
naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi od 250 g do 300 g;
3. Dostawa posiłków w naczyniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami posiadającymi wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi od poniedziałku do piątku między godziną 10.30 a 13.30 do niżej wymienionych szkół:
Nazwa i adres szkoły
Dożywianie - dzienna ilość posiłków
Szkoły Podstawowej w Czarnowicach, lokalizacja w Bieżycach - 6; Szkoły Podstawowej w Chlebowie - 45; Oddział Przedszkolny w Wałowicach - 2;Szkoły Podstawowej w Czarnowicach - 16; Szkoły Podstawowej w Starosiedlu - 17; Szkoły Podstawowej w Grabicach, lokalizacja w Strzegowie - 27; Szkoły Podstawowej w Grabicach - 41; Razem - 154
W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie około 27.874 posiłków.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość osób korzystających z posiłków podana w pkt. 3 została określona szacunkowo i może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz w zależności od liczby dzieci obecnych każdego dnia na zajęciach w szkole. Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół lub wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
5. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Usługodawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 149 ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się