Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku

» Opis zapytania

3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi przygotowywania posiłków – 55321000-6.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie w tym: dzieci i młodzieży oraz osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i bezdomnych, w postaci gorącego posiłku, jedno lub dwudaniowego na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika lub zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w terminie określonym w decyzji, w dni robocze od poniedziałku
do piątku. Pomoc przyznawana jest w trybie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024). Terenem wykonania zadania jest miasto Namysłów.
Przewiduje się dożywianie średnio około 60 osób miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie,
że liczba osób korzystających z dożywiania może ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i podawania posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zapewnienia pomieszczenia do ich spożywania. Lokal, w którym podopieczni będą spożywać posiłki, musi znajdować się na terenie Namysłowa – w centrum
lub w jego pobliżu, aby osoby korzystające z posiłków mogły swobodnie dojść pieszo.
Przygotowanie i wydawanie posiłków należy wykonywać z należną starannością
– przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny, przestrzeganiu norm ilościowych,
dla poszczególnych posiłków o wartości kalorycznej min. 1.000 kcal, zgodnie z normami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego.
1) posiłek jednodaniowy – zupa: 500 ml wraz z mięsną wkładką i pieczywem,
2) pełny obiad: zupa + ziemniaki lub zamiennik (kasza, ryż, makaron) 200g, mięso 100g, surówka 150 g albo – nie częściej niż dwa razy w tygodniu – inna potrawa (tj. naleśniki, pierogi itp.)
o gramaturze 300 g na porcję, albo – nie częściej niż jeden raz w tygodniu – dania półmięsne (tj. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą itp.) o gramaturze 300 g na porcję, kompot 200 ml.
Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 149) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia
i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),
2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),
3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składania
i magazynowania produktów),
4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniających różnorodność diety).
Wymagania w zakresie dystrybucji, jakości i gramatury oraz dostarczania posiłków:
1) posiłki muszą być przygotowane w higienicznych warunkach, wydawane w odpowiednich naczyniach, aby nie wylewały się z nich dania płynne i utrzymywały odpowiednią temperaturę,
2) gramatura poszczególnych porcji żywnościowych musi być zgodna z normami ilościowymi, dla poszczególnych posiłków,
3) wydawane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane
na zimno.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez osoby wykonujące zamówienie, obowiązujących przepisów BHP, p.poż. i higieniczno-sanitarnych oraz ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie przestrzegania przepisów BHP, p.poż. i higieniczno-sanitarnych, oraz w zakresie wykonywanej usługi
(tj. jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z odpowiednimi normami
oraz wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych).
Wykonawca musi dysponować niezbędnym zapleczem kuchennym, miejscem do spożywania posiłków, doświadczeniem, a także osobami uprawnionymi do wykonywania zamówienia.
3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przygotowywanie i gotowanie posiłków, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
3.4 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w siwz i ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się