„Realizację posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papierowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.”

» Opis zapytania

Opis zamówienia: „Realizację posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papierowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.”
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
§ 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1, w tym:
1) określony w ust. 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował należycie co najmniej dwie umowy/zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia dla różnych odbiorców o wartości łącznej co najmniej 200 000,00 zł netto.
b) dysponuje co najmniej 4 punktami gastronomicznymi dla ISE Kraków i 4 punktami gastronomicznymi dla ISE Tarnów oraz 5 punktami gastronomicznymi dla ISE Trzebinia,
z wyłączeniem placówek typu „Fast Food” (np.: KFC, Pizza Hut, Burger King itp.)
dla każdej lokalizacji (terenu Sekcji Eksploatacji) – realizującymi Kupony na posiłki profilaktyczne, oferującymi w sprzedaży gotowe posiłki, na terenie miejscowości wymienionych w Załączniku nr 4 do F. Oferty.
2) określony w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu
z postepowania zakupowego.
Ocena spełnienia wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust.3 poniżej metodą spełniania (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z § 12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeśli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3) powyżej,
a ponadto:
5) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 1) dodatkowo:
a) oświadczenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwie Umowy związane
z przedmiotem zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto.
Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do Formularza Ofertowego z podaniem nazwy Zamawiającego, rodzaju wykonanej dostawy, terminu realizacji umowy, wartości zamówienia oraz dokumentów jednoznacznie potwierdzających, że Umowa została wykonana należycie;
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 punktami gastronomicznymi dla ISE Tarnów i 4 punktami gastronomicznymi dla ISE Kraków oraz 5 punktami gastronomicznymi dla ISE Trzebinia, z wyłączeniem placówek typu „Fast Food”
(np.: KFC, Pizza Hut, Burger King itp.) dla każdej lokalizacji (terenu Sekcji Eksploatacji) – realizującymi Kupony na posiłki profilaktyczne, oferującymi w sprzedaży gotowe posiłki, na terenie miejscowości wymienionych w Załączniku nr 4 do Formularza Oferty.
6) na potwierdzenie warunku określonego w ust. 2 pkt 3) dodatkowo:
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania
w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia;
7) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust.2 pkt 3) dodatkowo:
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3), 6), 7) składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) muszą być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,
o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3), 6), 7) składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten podmiot jako podwykonawcę w swojej ofercie, gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane.
10. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej winno być złożone w oryginale
lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
11. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami
ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument. W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 44 1020 1026 0000 1502 0287 4295
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- „Realizację posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papierowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.” - 7 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: „Realizację posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papierowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.”:
Cena - 30,00%
Ocena punktowa za ilość punktów (lokalizacji) gastronomicznych - 70,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Plac Matejki 12, 31-157 Kraków.
Otwarcie ofert nie jest jawne.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-08 13:15
Miejsce realizacji zamówienia: Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie
Termin wykonania zamówienia: 10. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r., z zastrzeżeniem,
że ostateczne rozliczenie umowy nastąpi do dnia 31.01.2019r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Tak
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Kraków
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-30

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się