Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg kodów CPV:
CPV – 64100000-7 – usługi pocztowe.
Sposób wykonania i szczegółowy zakres usług został określony w :
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

3. Zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp”. Wielkość zamówienia stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienia, o których mowa powyżej na zamówienie podstawowe zostaną udzielone na zasadach określonych w SIWZ i warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy.

4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych części:
- część I zamówienia - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) w obrocie krajowym,
- część II zamówienia - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) w obrocie zagranicznym.
Każdy formularz cenowy, jako część zamówienia, stanowić będzie odrębną ofertę w rozumieniu ustawy Pzp. Oferta będzie ważna pod względem cenowym, gdy zostaną wypełnione przez wykonawcę wszystkie pozycje z danego formularza cenowego.

6. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Podwykonawcom nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie względem Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się