„Zaprojektowanie i wykonanie elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w ramach projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Czerwonak” – w trybie zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż na terenie dworca kolejowego w Czerwonaku (w lokalizacjach wskazanych przez Inwestora) elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej, w tym: 2 szt. wyświetlaczy LED wraz z konstrukcjami wsporczymi (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy.
3. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum
36 miesięcznej gwarancji i rękojmii, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować jednym pracownikiem, posiadającym zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, który będzie wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), polegającą na montażu statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.
Wykonawca lub podwykonawca w niniejszym przedmiocie winien złożyć stosownej treści oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się