„Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych.”

» Opis zapytania

Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych w miejscowościach: Kamień Krajeński, Mała Cerkwica, Duża Cerkwica, Radzim, Dąbrówka, Nowa Wieś, Orzełek, Obkas Osiedle, Obkas, Zamarte, Witkowo, Dąbrowa, Płocicz, w liczbie 96 szt. dziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni (tj. 202 dni x 96 posiłki = 19.392 posiłki (+/- 15% ).
Powyższe zmiany wielkości zamówienia wynikają ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy.
W związku ze zmniejszeniem liczby posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane ilości gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych.
2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz etyką zawodową. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami wskazanymi w SIWZ.
2.2. Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą powtarzać się w ciągu trzech kolejnych tygodni.
2.3. Przygotowanie posiłków oraz ich transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w zakresie personelu i warunków produkcji oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 149) oraz w przepisach wykonawczych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
2.4. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
2.5. Posiłki muszą być sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych.
2.6. Posiłek każdego dnia w ciągu trzech tygodni powinien być inny (stosowanie do zadeklarowanego w ofercie menu
2.7. WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSIŁKÓW:
• 2 x w tygodniu zupa z wkładką (jedna porcja w ilości min. 350 ml, wkładka mięsna min. 80 gramowa w każdej porcji zupy - w całości, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),
• 1 x w tygodniu danie mięsne:
- mięso (jednakowej wielkości porcje mięsa w każdej porcji posiłku) – min. 100 g/1 porcja,
- ziemniaki, ryż, makaron, kasza – min. 150 g/1 porcja,
- surówka lub gotowane warzywa ( większe rozdrobnienie dla dzieci przedszkolnych) – min. 100 g/1 porcja,
- sos – 50 g/1 porcja
• 1 x w tygodniu (piątek) pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (min. 400 gramów/1 porcja)
• 1 x w tygodniu danie rybne (ziemniaki min. 200g, ryba min.150g, surówka lub gotowane warzywa min. 100 g/1 porcja,
• 1 owoc sezonowy do każdej porcji posiłku,
• Posiłki muszą być gorące (o temperaturze nie niższej niż: zupy 75ºC, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu) z zastrzeżeniem że posiłek, zgodnie z zasadami systemu HACCP oraz Dobrych praktyk żywieniowych nadaje się do spożycia w czasie maksymalnie do 2 godzin od jego przygotowania.
• Zamawiający wymaga, aby posiłki w całości przygotowywane były przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się aby do przygotowania posiłku wykorzystywać gotowe dania np. paczkowane pierogi, gołąbki sprzedawane w słoikach, paluszki rybne itp.
2.8. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko z zastrzeżeniem, że środek transportu musi być przystosowany do przewożenia posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
2.9. Wykonawca zapewnia wydawanie wszystkich posiłków. Po zakończonym wydawaniu posiłków Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić punkt wydawania do należytego porządku.
2.10.Wykonawca dostarczy posiłki dla pozostałych osób zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński, w czasie nie przekraczającym 1 godz. przed wydaniem posiłku, w godzinach między 11:00 – 13:00.
2.11. Odbiór posiłków przeznaczonych dla dorosłych z terenu Gminy odbywać się będzie w poszczególnych sołectwach i w Kamieniu Krajeńskim - w Świetlicach wiejskich w uzgodnieniu z Dyrektorem MGOK w Kamieniu Kr.
2.12.Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże Wykonawcy miejsca/lokale, o których mowa powyżej.
2.13 Wykonawca zapewni na swój koszt sztućce jednorazowego użytku oraz pojemniki styropianowe jednorazowego użytku utrzymujące ciepło (do dań mięsnych trójdzielne) w których zapakowany będzie posiłek.
Naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 594).
2.14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowywania próbek pokarmu na okres min. 3 dni od daty przygotowania posiłku
2.15. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, pod warunkiem wskazania w ofercie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawców.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynności związane z przygotowaniem posiłków w ramach realizacji umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 pracownika wykonującego czynności, o których mowa powyżej. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się