Zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka” według warunków technicznych i ilości wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ:
3. Warunki gwarancji
3.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące – na całość oferowanego przedmiotu zamówienia, bez materiałów eksploatacyjnych obejmująca swoim zakresem bezpłatne naprawy sprzętu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych lub innych wad fizycznych.
Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.
3.2. Dotyczy część I i II - Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu lokalizacji sprzętu lub w przypadku konieczności Wykonawca zapewni transport sprzętu na własny koszt i dokona przeglądu w autoryzowanym serwisie.
3.3. W okresie gwarancji koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii i usterek, obejmujące: dojazd serwisanta, transport przedmiotu zamówienia do siedziby serwisu celem naprawy oraz naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego, wymianę materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca.
3.4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w ciągu 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii przedmiotu zamówienia.
3.5. Zgłaszanie awarii przez Zamawiającego będzie następowało w dni robocze (od poniedziałku do piątku): drogą telefoniczną, faxem lub e-mailem.
3.6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
3.7. W przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie 5 dni roboczych nie będzie możliwe (np. w przypadku konieczności importu części zamiennych), strony uzgodnią nowy termin naprawy, wiążący dla stron.
3.8. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dokonanie naprawy gwarancyjnej nie będzie możliwe w miejscu lokalizacji sprzętu, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt na własny koszt i dokona naprawy w autoryzowanym serwisie w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, po wykonanej naprawie Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsce lokalizacji.

4. Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu :
 karty gwarancyjne,
 świadectwa dopuszczenia, certyfikaty,
 instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna) zawierającą m.in. :
 charakterystyki zakresu pracy urządzeń,
 warunki magazynowania,
 informacje dotyczące właściwości i bezpieczeństwa, w szczególności dokładny opis urządzeń zabezpieczających, informacje o zakresie zastosowań do których urządzenia są przeznaczone, wskazując jednocześnie na niedopuszczalne sposoby użytkowania,
 informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji,
inne dokumenty specjalistyczne niezbędne do prawidłowego użytkowania dostaw, w tym procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu, w przypadku awarii.
Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu dostawy powinny być kompletne pod względem celu, do którego" są przeznaczone.
Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia SIWZ i nie zmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ czy opisie przedmiotu znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane elementy zamówienia muszą posiadać co najmniej te same cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie zart.30 ust. 5 ustawy -PZP zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne, oferowane parametry i dane pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe/ prospekty/ katalogi/ foldery/ opisy itp.).
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami lub oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków i wymagań opisanych w SIWZ oraz obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, odpowiednio do wzoru tabelarycznego stanowiącego Załącznik 1A do SIWZ i wzoru Formularza Oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się