Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów w formie cateringu dla uczniów klas I - VIII w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach w 2018r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług, polegających na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów w formie cateringu dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach, gmina Pszczyna w 2018r.”.
2. Zamawiający planuje, że w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku należy dostarczyć około 39 750 obiadów.
3. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków, według bieżących potrzeb. Ewentualne zmiany ilości dostarczanych posiłków w danym dniu Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy telefonicznie w tym dniu do godziny 9:00. W przypadku gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego liczba 39 750, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.
Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, w jednej dostawie o godzinie 11:00
4. Ilość wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym obywać się będą na podstawie faktycznie dostarczonych obiadów i ceny brutto jednodaniowego obiadu dla jednego ucznia. W przypadku zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia o takim fakcie Wykonawcy. O liczbie wydawanych obiadów w danym dniu Wykonawca informowany będzie na bieżąco: do godziny 9 : 00 tego dnia. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę obiadów.
5. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmiana organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
6. Wykonawca przekazywał będzie w pierwszym roboczym dniu tygodnia tygodniowy jadłospis, z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów, zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
7. Wszystkie posiłki winny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 czerwca 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154 z późn. zm.) obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
8. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
a. 5 x w tygodniu II danie, w tym 2 x w tygodniu danie mięsne z przewagą mięsa drobiowego, 1 x w tygodniu danie rybne (z wyjątkiem pangi) – wyłącznie z filetów rybnych bez ości
b. gramatura ok. 500 gram i kaloryczność 700 kcal, w przypadku dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron – nie mniej niż 130g; mięso/ryba nie mniej niż 120g, surówka nie mniej niż 150g, danie jarskie i półmięsne – gramatura nie mniej niż 400 gram.
9. Jadłospis powinien być urozmaicony i atrakcyjny, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, Posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską tradycję kulinarną.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
11. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.
12. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
13. Do przygotowania posiłku zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, oraz stosowanie soli i substancji słodzących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z 2016r., poz. 1154)
14. Obiady Wykonawca dostarczać będzie własnym przystosowanym do przewozu żywności transportem, w specjalistycznych pojemnikach (termosach), gwarantujących utrzymanie higieny, odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Transport powinien odbywać się w dwóch lub większej ilości pojemników, aby po otwarciu jednego, w kolejnych pojemnikach posiłki zachowywały odpowiednią temperaturę.
15. Do obowiązków Zamawiającego, realizowanych za pomocą personelu własnego, należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków, sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane obiady. Do obowiązku Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości, pojemniki zabierane będą w następnym dniu dostawy posiłków, z wyjątkiem piątków lub dni bezpośrednio poprzedzających dni wolne od zajęć, kiedy pojemniki zabierana będą w tym samym dniu. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze i sztućce) i przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym ze stołówki.
16. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych każdego dnia posiłków przez okres nie krótszy niż 72 godziny z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się