Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Nadleśnictwa Cisna w oparciu o wydzierżawione od Zamawiającego: lokal użytkowy, wyposażenie i urządzenia kuchenne w latach 2018-2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Zamawiającego w budynku Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego “WOŁOSAŃ”, położonym w Cisna 87, 38-607 Cisna w oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Są to usługi w zakresie przygotowanie i podawania posiłków polegających na zapewnieniu i zorganizowaniu wyżywienia w restauracji (dzierżawionej od Zamawiającego) na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego z wykorzystaniem znajdujących się urządzeń i wyposażenia oraz własnego sprzętu i naczyń, w czasie przeprowadzanych - szkoleń, spotkań, konferencji oraz innych imprez w roku 2018 i 2019. 2. Wykonawca musi mieć w swojej ofercie zestawy posiłków mięsnych, jarskich i rybnych na poziomie: a) podstawowym: ilość porcji: śniadania -2 000; obiad -3 500; kolacja- 800; przerwa kawowa -8 000; uroczysta kolacja - 600; impreza plenerowa - 200; SUMA:15 100 b) średnim: ilość porcji: - śniadania: 3 800; obiad - 5 000; kolacja - 4 000; przerwa kawowa - 6 000; uroczysta kolacja - 800; impreza plenerowa - 100; SUMA: 19 700 c) wysokim: ilość porcji: śniadania- 1 500; obiady- 1 800; kolacja - 1 800; przerwa kawowa - 2 000; uroczysta kolacja - 600; impreza plenerowa - 100; SUMA: 7 800; d) inne: ilość porcji: dania z dziczyzny - 300; potrawy regionalne - 300; kanapki -4 500; SUMA - 5 100; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis realizacji usług będących przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1, a w załączniku nr 2 przykładowe zestawy dań (posiłków) do wyceny oferty. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 stanowią integralne części SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ, możliwość wprowadzenia zmiany istotnej w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę, w ten sposób, że w razie specjalnego życzenia gości OSW WOŁOSAŃ co do rodzaju posiłku, będzie mógł zlecić przygotowanie posiłków niestandardowych, niewyszczególnionych w ofercie. 5. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 149.), rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz. 545). 6. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich dostawy. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 9. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi musi zapewnić dostępność pewnej ilości dań dla osób, które nie mogą korzystać z podstawowego menu z uwagi na przekonania religijne, światopoglądowe, przestrzeganą dietę, zalecenia lekarskie lub też z innych przyczyn w ilości około 2% całego menu. 10.Z uwagi na to, że Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia w możliwie maksymalnej wielkości, przewiduje możliwość redukcji przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % w stosunku do ceny podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonanie zamówienia na poziomie minimum 50 % nie będzie stanowiło niewykonanie umowy przez Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tego tytułu. 11. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia od zamawiającego pomieszczeń o powierzchni użytkowej 374,20 m2 oraz powierzchnię tarasu – 68 m2 położonych w budynku Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WOŁOSAŃ wraz z wyposażeniem i urządzeniami, w celu prowadzenia usług gastronomicznych: 1)w celu dokonania oględzin pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy należy kontaktować się z P. Jolantą Józefczyk, numer telefonu 134686373. 2)dzierżawa przewidziana jest na czas trwania umowy głównej (tj. umowy o świadczenie usług gastronomicznych stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ). 3) koszt 1 m2 powierzchni pomieszczeń będących przedmiotem dzierżawy nie może być niższy niż 11,04 zł brutto miesięcznie. 4) oprócz kosztów dzierżawy Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami za dostawy mediów i innymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach. Dla kosztów za dostawy mediów, dla których w przedmiocie dzierżawy znajdują się podliczniki (urządzenia pomiarowe) rozliczanie tych mediów dokonywane będzie na podstawie wskazań podliczników i stawek obowiązujących u poszczególnych dostawców, z którymi Zamawiający ma podpisane umowy. W przypadku mediów, dla których nie ma podliczników rozliczenie będzie dokonywane wskaźnikowo: a) centralnego ogrzewania - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, b) dostawy energii elektrycznej - według wskazań podlicznika, c) dostawy energii elektrycznej - według wskazań podlicznika, d) opróżnianie separatora tłuszczów – w zakresie Wykonawcy, e) opłaty za odpady i nieczystości stałe - wg zasad ustalonych przez zamawiającego. 5) podatek od nieruchomości uiszczany bezpośrednio do Urzędu Gminy, 6) Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 12. Wynikiem niniejszego postępowania w założeniu Zamawiającego będzie zawarcie dwóch umów tj.: umowy na świadczenie usług restauracyjnych i umowy na dzierżawę pomieszczeń, w związku, z czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcą usług gastronomicznych i dzierżawcą był ten sam podmiot. 13. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i koncesje właściwych organów wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością w przedmiocie dzierżawy. 14. Utrzymanie czystości w dzierżawionych pomieszczeniach należy do obowiązków dzierżawcy (Wykonawcy). 15. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób, wskazanych w ofercie, które zostaną skierowane do bezpośredniej realizacji zamówienia (personel gastronomiczny). W przypadku realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, powyższy obowiązek dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę obciąża Podwykonawcę. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, w celu kontroli spełniania warunku, o którym mowa w pkt 15. powyżej, udostępnienia następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osób przy realizacji zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia publicznego jest podwykonawca - oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy składa podwykonawca.
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane powyżej w lit. a) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, (jeżeli taki dokument został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, danych o wynagrodzeniu). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. Zamawiający dopuszcza również możliwość uzyskania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń zatrudnianych prze siebie pracowników o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Cisna danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wyrażanie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i zarówno Wykonawca jak i żaden inny podmiot trzeci nie ma skutecznego roszczenia o uzyskanie takiej zgody. 17. Obowiązek określony w pkt. 15 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w pkt 15. 18.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane, jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 19. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się