Dostawy środków dezynfekcyjnych II.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych przez okres 12 miesięcy – szczegółowy wykaz środków dezynfekcyjnych określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy.
Zamówienie składa się z 2 części:
1) Dostawy środków dezynfekcyjnych II - część 1
2) Dostawy środków dezynfekcyjnych II - część 2.

2. Ilości artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).
3. Ilości podane w cennikach są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika), a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia (suma zamówień w obrębie danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz posiadać świadectwo rejestracji w MZiOS.
5. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).
6. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
24455000-8 (Środki odkażające).
Dodatkowe kody (CPV):
33631600-8 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne).
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
12. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego: apteka szpitalna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.