„Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.

Przedmiot zamówienia składa się:
Pakiet 1 – umundurowanie

Elementy umundurowania powi nny odpowiadać wzorcom określonym w:
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1876),
b) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych,
c) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.
d) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
e) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.Pakiet 2 – sorty bhp

Przedmiot zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego, toreb leśnych, zwanych dalej „sortami bhp” dla pracowników Nadleśnictwa, spełniających wymogi określone w Polskich Normach.

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy sortów mundurowych leśnika i bhp zawiera załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.

Wzorce umundurowania wraz z kopiami dokumentacji techniczno-technologicznej są do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno oraz dostępne na stronie internetowej ORW w Bedoniu:
http:bedon.lasy.gov.pl/pl


Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia, dwa pakiety.

3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
18000000-9
18100000-0
18200000-1
18300000-2
18400000-3
18800000-7
35113400-3
18113000-4
18141000-9
18221300-7
18235400-9
18312000-9
18332000-5
18424000-7
18443320-5
18444000-3
18444111-4
18812200-6
18830000-6
Odzież obuwie artykuły bagażowe i dodatki
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Odzież wierzchnia
Części garderoby
Odzież specjalna i dodatki
Obuwie
Odzież ochronna i zabezpieczająca
Odzież przemysłowa
Rękawice robocze
Płaszcze przeciwdeszczowe
Kamizelki
Kalesony
Koszule
Rękawice
Czapki
Ochronne nakrycia głowy
Hełmy ochronne
Buty gumowe
Obuwie ochronne


3.3. Dostawy elementów umundurowania i bhp (na koszt Wykonawcy) realizowane będą do siedziby Zamawiającego – Nadleśnictwa Baligród po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, ilości, rozmiarów i rodzaju, z zastrzeżeniem pkt 3.4 poniżej.
Dostaw, reklamacja i zwrot - koszt Wykonawcy.
3.4. Wykonawca, niezależnie od obowiązku określonego w pkt 3.3 powyżej, umożliwi Zamawiającemu odbiór przedmiotu zamówienia w punkcie sprzedaży (magazynie), czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach od 800 do 1400 gwarantującym możliwość przymiarki i odbioru upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
3.5. W punkcie sprzedaży (magazynie) wykonawca wyda sorty mundurowe i bhp pracownikom Nadleśnictwa upoważnionym na podstawie wykazu sporządzonego przez Zamawiającego , stanowiącym załącznik do umowy.
3.6. Wykonawca zapewni co najmniej 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania i sortów bhp, na warunkach określonych w umowie.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe poszczególnych elementów umundurowania i bhp, a wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy jest ilość dostarczonych sortów w ramach wartości przedmiotu zamówienia.
3.8. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.
3.9. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania i sorty bhp w pełnej rozmiarówce dla osób dorosłych, mężczyzn i kobiet.
3.10. Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się