Dostawa ochron osobistych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zadanie 1.

1.Hełm przeciwuderzeniowy w ilości 82 sztuk.
Hełm ochronny przeznaczony do zabezpieczenia głowy i karku funkcjonariusza SOK przed urazami spowodowanymi uderzeniami niebezpiecznymi przedmiotami oraz przed oddziaływaniem płynnych substancji chemicznych w kolorze czarnym.
Hełm musi zapewniać stałość parametrów ochrony w warunkach atmosferycznych występujących na terenie Polski oraz w warunkach działania potu ludzkiego.
Konstrukcja hełmu musi zapewniać ochronę czaszki, twarzy i karku przed urazami wywołanymi uderzeniami twardymi przedmiotami, np.: pałką, przedmiotami spadającymi lub rzucanymi, np..: kamień, szklana butelka, itp. oraz przed działaniem związków chemicznych (np.40% NaOH, 32% HCL, 65% HNO3).

Konstrukcja hełmu musi zapewniać wentylację głowy oraz gwarantować dobrą słyszalność.
- całkowita waga hełmu (z osłoną twarzy i karku) maksymalnie 2,5 kg.
- osłona twarzy hełmu jest wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm.
- hełm musi być wyposażony w osłonę karku wykonaną z naturalnej skóry, wyposażoną we wkładkę amortyzującą.
- hełm wyposażony we wkład wewnętrzny wykonany z polistyrenu oraz laminatu welurowego na bazie pianki poliuretanowej,.
- hełm musi być wyposażony w trójpunktową uprząż mocującą z zapinką oraz łódką podbródkową.

Zadanie 2.

2.Ochraniacze barku i ramion w ilości 554 par.
Ochraniacze barku i ramienia wykonane muszą być w kolorze czarnym, mają stanowić ochronę barków i ramion użytkownika przed atakami kijem, pałką lub innymi tępymi oraz ostrymi przedmiotami.
Konstrukcja ochraniaczy musi umożliwiać na sprawne wykonywanie działań operacyjnych, nie ogranicza ruchów ręki oraz umożliwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Ochraniacze muszą posiadać regulację obwodu ochraniacza i dopasowanie go do ramienia użytkownika.
Ochraniacze muszą być kompatybilne z kamizelką przeciwuderzeniową oraz ochraniaczem łokcia i przedramienia.

3.Ochraniacze przedramienia w ilości 554 par.
Ochraniacz przedramienia muszą być wykonane w kolorze czarnym, mają zabezpieczać przedramię użytkownika przed atakiem kijem, pałką lub innymi tępymi oraz ostrymi przedmiotami.
Konstrukcja ochraniacza musi umożliwiać sprawne wykonywanie działań operacyjnych, nie ogranicza ruchów ręki oraz umożliwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Ochraniacze przedramienia muszą posiadać regulację obwodu ochraniacza i dopasowanie go do przedramienia i ramienia użytkownika.

4.Ochraniacze ud w ilości 554 par.
Ochraniacze ud muszą być wykonane w kolorze czarnym, muszą zabezpieczać uda użytkownika przed atakami kijem, pałką lub innymi tępymi oraz ostrymi przedmiotami.
Konstrukcja ochraniaczy musi umożliwiać sprawne wykonywanie działań operacyjnych, nie ogranicza ruchów nogi oraz umożliwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Ochraniacze muszą posiadać regulację obwodu i dopasowanie do uda użytkownika. Ochraniacze ud musza być kompatybilne z ochraniaczami nóg.

5.Ochraniacze nóg w ilości 554 par.
Ochraniacze nóg muszą być wykonane w kolorze czarnym, przeznaczone do ochrony kolan, goleni i śródstopia wraz z kostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przed uderzeniami kijem, pałką lub innymi tępymi oraz ostrymi przedmiotami.
Konstrukcja ochraniaczy musi umożliwiać sprawne wykonywanie działań operacyjnych, nie ogranicza ruchów kończyn oraz umożliwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Ochraniacze musza posiadać regulację obwodu i umożliwiać dopasowanie go do nogi użytkownika zapewniają zamontowane następujące elementy:
- w części kolanowej – pasek z gumy zapinany z jednej strony na klamerkę, z regulacją długości za pomocą ramki, a drugiej strony przymocowany metalowym nitem do bocznej profilowanej kształtki półelastycznej,
- w części goleniowej – dwa paski z gumy z naszytymi na dole odcinkami taśmy samosczepnej, przy czym paski te są u góry przyszyte do dwóch elementów ze sztucznej skóry, a na dole przypinane są za pomocą odcinków taśmy samoczepnej naszytych na dwa dolne elementy ze sztucznej skóry, cztery elementy ze sztucznej skóry są przymocowane do profilowanej kształtki półelastycznej centralnej części goleniowej za pomocą metalowych nitów; paski z gumy są zapinane krzyżowo,
- w części śródstopia – pasek z gumy z przyszytym odcinkiem taśmy samoczepnej - rzep przypinany do odcinka taśmy samoczepnej – wełna, przymocowanej nitami do kształtki półelastycznej na kostce wewnętrznej.

Zadanie 3.

6.Rękawice przeciwuderzeniowa w ilości 554 par.
Rękawice przeciwuderzeniowe muszą być wykonane w kolorze czarnym, o budowie wielowarstwowej. Muszą stanowić skuteczną ochronę dłoni i nadgarstków użytkownika przed uderzeniami i przecięciami.
Ogólne parametry konstrukcyjne rękawic przeciwuderzeniowych:
- anatomiczna forma,
- mankiet z wszytą gumą zabezpieczającą przed zsuwaniem się rękawicy z dłoni
użytkownika,
- w części zewnętrznej mankietu wszyte mocowania pozwalające na spięcie pary rękawic
i przyczepienie ich do pasa;
- mankiet zaopatrzony w regulację pozwalającą na swobodne ściąganie i dopasowanie do
obwodu nadgarstka,
- w części zewnętrznej (grzbietowej) rękawicy wszyty materiał chroniący palce i śródręcze
przed uderzeniem,
- w części wewnętrznej (chwytnej) rękawicy wszyty materiał chroniący przed przecięciem
ostrymi narzędziami lub szkłem, nie utrudniający chwytność dłoni,
- wnętrze rękawicy wykończone elastyczną podszewką,
- pomiędzy podszewką a skórą umieszczona membrana poroprzepuszczalna.Cały asortyment ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Zadanie nr 1. Hełm przeciwudzerzeniowy :
- Spełnienie wymagań specyfikacji. -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty). -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia. -
- Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokument potwierdzający przeprowadzenie testów udarności do wszystkich elementów oferowanych produktów (tj. hełmu przeciwuderzeniowego, ochraniaczy barku i ramion, ochraniaczy przedramienia, ud i nóg oraz rękawic przeciwuderzeniowych). -
- Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowanie, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. -
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty). -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -
- Karty charakterystyki produktu objętego ofertą, która powinna zawierać co najmniej: nazwę produktu, nazwę producenta, zdjęcia lub rysunki oferowanego produktu, wszystkie parametry pozwalające zweryfikować wymagania Zamawiającego. -
- Referencje i doświadczenie. Wykaz zrealizowanych umów stanowi załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. -
Zadanie nr 2. Ochraniacze barku i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze ud, ochraniacze nóg.:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty). -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -
- Karty charakterystyki produktu objętego ofertą, która powinna zawierać co najmniej: nazwę produktu, nazwę producenta, zdjęcia lub rysunki oferowanego produktu, wszystkie parametry pozwalające zweryfikować wymagania Zamawiającego. -
- Referencje i doświadczenie. Wykaz zrealizowanych umów stanowi załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. -
- Spełnienie wymagań specyfikacji. -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty). -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 3 powyżej. -
- Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokument potwierdzający przeprowadzenie testów udarności do wszystkich elementów oferowanych produktów (tj. hełmu przeciwuderzeniowego, ochraniaczy barku i ramion, ochraniaczy przedramienia, ud i nóg oraz rękawic przeciwuderzeniowych). -
- Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowanie, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. -
Zadanie nr 3. Rękawice przeciwuderzeniowe:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty). -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -
- Karty charakterystyki produktu objętego ofertą, która powinna zawierać co najmniej: nazwę produktu, nazwę producenta, zdjęcia lub rysunki oferowanego produktu, wszystkie parametry pozwalające zweryfikować wymagania Zamawiającego. -
- Referencje i doświadczenie. Wykaz zrealizowanych umów stanowi załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. -
- Spełnienie wymagań specyfikacji. -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty). -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 3 powyżej. -
- Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokument potwierdzający przeprowadzenie testów udarności do wszystkich elementów oferowanych produktów (tj. hełmu przeciwuderzeniowego, ochraniaczy barku i ramion, ochraniaczy przedramienia, ud i nóg oraz rękawic przeciwuderzeniowych). -
- Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowanie, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. -
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1026 0000 1602 0287 4519
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Zadanie nr 1. Hełm przeciwudzerzeniowy - 900,00 [PLN]
- Zadanie nr 2. Ochraniacze barku i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze ud, ochraniacze nóg. - 12 000,00 [PLN]
- Zadanie nr 3. Rękawice przeciwuderzeniowe - 3 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zadanie nr 1. Hełm przeciwudzerzeniowy :
Cena - 100,00%
Zadanie nr 2. Ochraniacze barku i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze ud, ochraniacze nóg.:
Cena - 100,00%
Zadanie nr 3. Rękawice przeciwuderzeniowe:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: 6. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-07 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z Warunkami Zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1. Hełm przeciwudzerzeniowy : do 29.12.2017
Zadanie nr 2. Ochraniacze barku i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze ud, ochraniacze nóg.: do 29.12.2017
Zadanie nr 3. Rękawice przeciwuderzeniowe: do 29.12.2017
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-24

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Broń, amunicja i środki obrony osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się