Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipsku, oraz dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Lipsk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu,dostarczeniu i wydaniu gorących posiłków jednodaniowych uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Szkoły Podstawowej w Bartnikach i Szkoły Podstawowej w Rygałówce w roku 2018r. w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j.Dz. U.z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154 z późn.zm.) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych.
4. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek umieszczony w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych.
5. Wykonawca zapewni gorący posiłek na który składać się będzie zupa lub drugie danie naprzemiennie,
- danie drugie-poniedziałek, środa, piątek;
- zupa - wtorek, czwartek.
6. Każdy gorący posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego.
Za posiłek jednodaniowy uważa się:

zupa z wkładką 400ml + wkładka min.50g mięsa lub wędliny podana z pieczywem plus owoc.
lub
drugie danie nie mniej niż 400 gram
- ziemniaki, ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram,
- mięso lub ryba gramatura nie mnij niż 100 gram,
- surówka lub sałatka gramatura nie mniej niż 100 gram
- kompot nie mniej niż 200ml.
lub
- danie jarskie (np. pierogi, kopytka, łazanki, naleśniki, krokiety itp. plus sos ) gramatura nie mniej niż 400 gram,
- kompot nie mniej niż 200ml.
7.Co najmniej trzy razy w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek) drugie danie powinno być zróżnicowane: mięsne, rybne lub danie jarskie. Zupy dwa razy w tygodniu muszą być gotowane na wywarze mięsno warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku.
8. Gorące posiłki muszą charakteryzować się: wysoką jakością,posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturą tj. zupa: minimum + 75 0C, drugie danie: minimum + 60 0C, potrawy serwowane na zimno minimum +4 0C.
9. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem – samochód musi spełniać wymogi sanitarno- techniczne do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dwu dekadowych jadłospisów i przedkładania ich do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego skutkuje akceptację zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w jadłospisie. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru wydawania posiłków w stołówce szkolnej poprzez dokonywanie degustacji próbek dań dostarczonych do szkoły.
Uwagi i wnioski wynikające z tych degustacji będą wiążące dla Wykonawcy i przedstawione Wykonawcy w formie protokołu. W przypadku ponownego nie zastosowania się do uwag Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych, które mogą być podstawą rozwiązania umowy.
12. Nie dopuszcza się serwowania posiłków przygotowanych w formie fastfood.
13. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku.
14. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w kuchni Wykonawcy lub w kuchni Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.
15. Wydawanie posiłków w każdej szkole odbywa się przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
16. Wykonawca powinien wydawać posiłki uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych.
17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości wyposażenia oraz pomieszczeń używanych w czasie przygotowywania i wydawania posiłków.
18. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obrusy, serwetki, niezbędne naczynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał.
19. Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2015r. poz.594 z późn.zm.).
20. Odbiór brudnych naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej odbywać się będzie po zakończonym posiłku. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mycie i dezynfekcję naczyń stołowych, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi określonymi w aktualnych przepisach sanitarnych z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu oraz środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w zbiorowym żywieniu.
21.Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków bez względu na trudności powstałe po stronie Wykonawcy.
23.Wykonawca obowiązany jest prowadzić ewidencje dożywianych uczniów w danym miesiącu.
24.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków dla pozostałych uczniów
i nauczycieli ,,przy czym decyzja o korzystaniu, lub nie, z usług będzie indywidualną
sprawą w/w osób i uzależniona od ich indywidualnych preferencji możliwości”.
25. Posiłki mają być takie same i cena posiłków ma być taka sama dla wszystkich.
26. Nazwa i kod stosowanych we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV:
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków,
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
27. Orientacyjna ilość posiłków oraz wykaz szkół
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku - 100 uczniów x 182 dni nauki =18200 posiłków
Szkoła Podstawowa w Rygałówce - 17 uczniów x 182 dni nauki = 3094 posiłków
Szkoła Podstawowa w Bartnikach - 18 uczniów x 182 dni nauki = 3276 posiłków
Łącznie: 24 570 posiłków
28. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia
w zależności od liczby osób uprawnionych do objęcia dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone i wydane posiłki.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz uczniów wraz z fakturą po 25 każdego miesiąca w którym wykonywana jest usługa.
29. Warunki korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz wyposażenia Wykonawca obowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się