Usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostaw trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej, polegającej na przygotowywaniu z własnych produktów i dostarczaniu w dniach pracy Zamawiającego przez okres trwania umowy trzech posiłków dziennie – śniadań, gorących obiadów, podwieczorków i napojów dla 120 dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Przedszkola Nr 87 w Lublinie. Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowywania posiłków także dzieci z dietami pokarmowymi. W chwili obecnej ilość dzieci z dietami kształtuje się następująco: 4 dzieci dieta bezmleczna, 1 dziecko dieta bezrybna. Śniadanie powinno składać się z trzech pełnowartościowych kanapek (pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub bezglutenowe, masło, ser, szynka i inne dodatki np. serek topiony, pasty, pomidor, sałata, inne warzywa), zupy mleczne, herbata, kakao, mleko - min. 200 ml itp.; obiad: I danie: zupa, II danie: ziemniaki (zamiennie: ryż, kasza jęczmienna, kasza gryczana, kasza jaglana itp.), dania mięsne (duszone, gotowane lub pieczone, maksymalnie jeden raz w tygodniu smażone): np. sztuka mięsa, kotlet mielony, stek z cebulą, pulpety, udziec kurczaka, kotlet schabowy, filet drobiowy, gulasz itp. i surówka, ryba i surówka, dania mączne: pierogi ruskie, pierogi z kaszą gryczaną i serem, pierogi z owocami, pierogi z kaszą manną i serem, naleśniki z serem, knedle, makaron z serem, kluski leniwe, kopytka i surówka np. z kiszonej kapusty, napoje - kompot; podwieczorek: ciasto domowe i kakao lub kawa zbożowa z mlekiem, owoce, sałatki owocowe lub warzywne, kanapki i herbata, budyń i flipsy kukurydziane, herbatniki, kisiel z jabłkami i wafle. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania mniejszej niż 120 ilości posiłków dziennie, wynikających z liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w danym dniu. Usługa będzie realizowana w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. z zastrzeżeniem, że w miesiącu sierpniu usługa nie będzie realizowana natomiast w miesiącu lipcu usługa będzie realizowana w mniejszej ilości. Zamawiający szacunkowo planuje, że w roku 2018 (zgodnie z terminem wykonywania usług) należy dostarczyć około 26 500 zestawów dziennego wyżywienia (w skład jednego zestawu dziennego wyżywienia wchodzi: śniadanie, obiad i podwieczorek), tj. 120 śniadań, obiadów i podwieczorków x 208 dni (styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2018r.) + 70 śniadań, obiadów i podwieczorków x 22 dni (lipiec 2018 r.) = 26 500 zestawów dziennego wyżywienia (tj. 26 500 śniadań, 26 500 obiadów i 26 500 podwieczorków). Ilość zestawów dziennego wyżywienia będzie się zmieniać w zależności od dziennej frekwencji dzieci. Wykonawca będzie informowany telefonicznie o ilości posiłków zamawianych na dany dzień do godziny 9.00. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego zamówionej na dany dzień ilości posiłków i będzie mu przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za posiłki faktycznie dostarczone. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na mniejsze zapotrzebowanie Zamawiającego, bez prawa dochodzenia wynagrodzenia za mniejszą liczbę posiłków. W miesiącu grudniu ilość wydanych posiłków zostanie ustalona według stanu obecności dzieci na dzień 27 grudnia 2018 r. Zamawiający zadeklaruje ilość posiłków zamówionych do końca miesiąca grudnia celem wystawienia faktury VAT z dniem 27 grudnia 2018 r. i terminem zapłaty do 31 grudnia 2018 r. Wykonawca będzie dostarczał posiłki na własny koszt, w specjalistycznych termosach termoizolacyjnych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (minimum 65oC) oraz dobrej jakości przewożonych potraw. Termosy będą w stanie sanitarnym i technicznym gwarantującym prawidłowy transport wykonanych posiłków, udokumentowane stosownymi atestami.Dostawa zamówionych posiłków ma być wykonywana środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 z późn. zm.), udokumentowane decyzją/opinią wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, które Wykonawca zobowiązany jest okazać przy dostawie na każde żądanie Zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego. Posiłki będą dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku do pomieszczenia kuchennego Zamawiającego w następujących godzinach: a) śniadanie 7.00-8.15 b) obiad i podwieczorek 11.30-12.00 W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy przedszkola, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: - jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, - w tygodniu powinien być dostarczany dwa razy obiad z drugim daniem mięsnym, jeden raz z daniem rybnym, dwa razy z daniem mącznym; do obiadów z daniem mięsnym lub rybnym powinna zostać wykonana surówka, - danie mięsne smażone może być dostarczone maksymalnie jeden raz w tygodniu, - potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością substancji zagęszczających, bez substancji konserwujących, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, - jadłospis powinien opierać się na potrawach gotowanych, pieczonych i duszonych, - do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów spożywczych: oleje, masło, a w przypadku smażenia oleje roślinne rafinowane, - stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, - dosładzanie herbaty, mleka, napojów zastępujących mleko, naparów owocowych, kawy zbożowej tylko naturalnym miodem pszczelim, - zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym, niedopuszczalne jest stosowanie wywarów stanowiących efekt użycia substancji typu „kostki rosołowe” lub tym podobne, - przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów, - Zamawiający wyklucza sporządzanie posiłków na bazie półproduktów. Posiłki muszą spełniać wymagania wykazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). Wykonawca sporządzając jadłospis obowiązany jest współtworzyć go z dietetykiem. Posiłki muszą spełniać następujące warunki ilościowe: a) śniadanie: trzy pełnowartościowe kanapki (pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne lub bezglutenowe, masło, ser, szynka, pasty: jajeczno – serowe, serowo – rybne, jajeczno - kiełbasiane itp. i inne dodatki np. serek topiony, pomidor, sałata i inne warzywa), zupy mleczne, herbata, kakao, mleko, kawa zbożowa itp. - min. 200ml; b) zupa: gramatura nie mniej niż 200 ml, c) drugie danie gramatura nie mniej niż: mięso 60 gram, surówka 50 gram, dodatek skrobiowy 100 gram, sosy mięsne 100 gram, dania mączne 200 gram, d) kompot lub sok: gramatura nie mniej niż 200 ml. d) podwieczorek: ciasto domowe, owoce, sałatki owocowe lub warzywne, kanapki, budyń, kisiel, flipsy kukurydziane, mleko, kakao, kawa zbożowa z mlekiem, kompot/herbata – gramatura nie mniej niż 200 ml. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie wzbogacenie podwieczorku o dodatkowy owoc, podwieczorek powinien zawierać także ten produkt. Wykonawca zapewnia własne pojemniki na odpady i odbieranie tych odpadów tzw. resztek po posiłku każdego dnia do godziny 15:00. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki o najwyższym standardzie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 t.j.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci. Realizując umowę Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawnych. Jadłospis na okres 10 dni roboczych układany będzie przez Wykonawcę i dostarczany droga elektroniczną Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia, najpóźniej w ostatni dzień poprzedniej dekady do godziny 12.00. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Sprawdzania spełnienia kryteriów określonych w pkt od 6 do 7 i od 10 do 18 dokonywać będzie przedstawiciel Zamawiającego w trakcie umowy. Niespełnienie któregoś z w/w kryteriów skutkować będzie bezzwłocznym rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz konsekwencjami z tym związanymi. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, kubki, sztućce). Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z wyżywienia w przedszkolu. Koszty związane z wydawaniem posiłków, myciem naczyń, sprzątaniem po posiłku ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. Cena jednostkowa brutto oferowanych usług może ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzenia innej stawki VAT. Należność za wykonanie i dostawy posiłków będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie określonym przez wykonawcę w złożonej ofercie, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu posiłków w przypadku stwierdzenia ich złej jakości, tj. posiłków niezdatnych do spożycia z powodu użycia przeterminowanych produktów (np. stwierdzenia pleśni, niewłaściwego koloru), niedogotowanych, zanieczyszczonych itp. Zwrot posiłków będzie następował na podstawie Protokołu reklamacji/zwrotu posiłków, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W miejsce zwróconych posiłków Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć posiłki pełnowartościowe oraz zapłacić karę umowną w wysokości 1% wartości całego zamówienia brutto, na zasadach określonych w umowie. Zamawiający przewiduje stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zwiększenia szacowanej ilości zestawów obiadowych o 380 zestawów. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla szacowanej ilości zestawów obiadowych określonych w Rozdziale III pkt 3 SIWZ natomiast zamówienia na ilość zestawów określoną w pkt 25 mogą być realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość zestawów obiadowych określoną w Rozdziale III pkt 3 SIWZ. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen wskazanych w ofercie. B. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. C. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI SIWZ w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się