Całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Głogówku, ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. Dostawa posiłków w ściśle określonych godzinach do wyznaczonych pomieszczeń dystrybucji posiłków (zgodnie z harmonogramem). Średnia ilość pacjentów objętych całodobowym wyżywieniem – 105 pacjentów na dobę. Roczne zapotrzebowanie na całodobowe wyżywienie 38 325 pacjentów. Podana przez Zamawiającego szacunkowa ilość jest niezbędna dla wyliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczanie wykonanych usług będzie się odbywało na podstawie rozliczenia za każdy wydany posiłek, a nie na podstawie przyjętego wskaźnika osobodnia. Kaloryczność wyżywienia całodobowego musi być zgodna z normami Instytutu Żywienia. Ilość i rodzaj diet wydawanych w poszczególnych kuchenkach oddziałowych na dobę została wyszczególniona w załączniku nr 6 do SIWZ.
Rodzaj, ilość diet oraz dodatków uzależniona jest od stanów chorobowych pacjentów przebywających w szpitalu i ulega zmianom w dniach przyjęć i wypisów.Pacjenci z dietą cukrzycową otrzymują dodatek cukrzycowy 2 x dziennie: - II śniadanie wymienniki węglowodanowe – 2,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 0,5 - owoce), wymienniki białkowe - 0,5, wymienniki tłuszczowe - 1,
- Podwieczorek wymienniki węglowodanowe – 3,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 1 - owoce; 0,5 - produkty mleczne), wymienniki tłuszczowe - 1.
W przypadku pacjentów z dietą wysokobiałkową (sonda, płynna gęsta) – dodatek wysokobiałkowy otrzymują 2 x dziennie. Dieta wysokobiałkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem.Dieta bezmleczna i nerkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wykonawca będzie przygotowywać jadłospisy oraz posiłki dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet na bazie kuchni własnej. W jadłospisie należy uwzględnić przygotowanie posiłków tradycyjnych w okresie świątecznym. Jadłospis powinien zawierać gramaturę i kaloryczność wszystkich proponowanych posiłków.
Artykuły spożywcze i inne produkty/surowce niezbędne do przygotowania posiłków wykonawca kupuje na własny koszt. Wykonawca zapewnia dostawę przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały szpitalne mieszczące się w budynkach przy ul. Piastowskiej 64, 48-200 Prudnik oraz ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. Harmonogram wydawania posiłków oraz jego zmiany zatwierdza dietetyk szpitalny wyznaczony przez Zamawiającego. Harmonogram ten musi być dostosowany do pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych. Zamawianie posiłków odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień wystawianych przez Zamawiającego, gdzie podany będzie rodzaj posiłku, liczba pacjentów i rodzaj diet. Zalecenia będą składane Wykonawcy do godz. 6.30 dnia, w którym obowiązuje dostawa. W pojedynczych przypadkach (w sytuacji podyktowanej stanem chorobowym pacjenta) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówienia do godz. 11.00 w dniu, w którym obowiązuje dostawa. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu obowiązującego przez 10 kolejnych dni - najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. Obowiązek porcjowania posiłków i dostarczania ich do pacjentów spoczywa na pracownikach Zamawiającego (Salowej przy współudziale pielęgniarki). Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do dostarczania posiłków na oddziały Zamawiającego. Do posiłków należy uwzględnić: - śniadanie – kawę mleczną, zupę mleczną,- obiad – kompot, kisiel płynny, herbata itp.,- kolacja – herbata wraz z cukrem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania drugiego śniadania i podwieczorku dla pacjentów chorych na cukrzycę, z Oddziału Pediatrycznego oraz ZOL, zgodnie harmonogramem. Zestawy posiłków dla pacjentów muszą zawierać zróżnicowane menu; posiłki nie mogą się powtarzać w jednej dekadówce (10 dniowy jadłospis). Uwaga: Zamawiający przewiduje zapewnienie dla pacjentów przebywających w ZOL dodatku owocowego w postaci ¼ jabłka podawanego wraz z wybranym posiłkiem w ciągu dnia. W gestii Zamawiającego pozostaje dieta ścisła (kleik ryżowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się