Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie na rok 2018 z przerwami przewidzianymi przepisami o organizacji roku szkolnego .

» Opis zapytania

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego ¬ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie na rok 2018 z przerwami przewidzianymi przepisami o organizacji roku szkolnego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) przygotowaniu i dostarczeniu całodziennego wyżywienia (4 posiłki: śniadanie, owoc, obiad złożony z zupy, II dania i napoju, podwieczorek) dla dzieci w wieku 3-5 lat do budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie przy ul. Sportowej 15,
b) przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu całodziennego wyżywienia (4 posiłki: śniadanie, owoc, obiad złożony z zupy, II dania i napoju, podwieczorek) dla dzieci w wieku 5-6 lat, w budynku Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50, wraz ze zmywaniem naczyń,
c) przygotowaniu, dostarczeniu i wydanie obiadów złożonych z zupy, II dania i napoju dla uczniów w budynku Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50, wraz ze zmywaniem naczyń,
d) przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu obiadów złożonych z zupy, II dania i napoju dla uczniów w budynku Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 15 , wraz ze zmywaniem naczyń.
3) Ilość posiłków wskazanych w pkt 2 lit. a) i b) nie przekroczy w okresie obowiązywania umowy 39100.
Ilość posiłków wskazanych w pkt 2 lit. c) i d) nie przekroczy w okresie obowiązywania umowy 38000.
Ilości podane powyżej są ilościami maksymalnymi. Niezamówienie przez Zamawiającego posiłków w ilościach wskazanych powyżej nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapłaci jedynie za zamówione i faktycznie dostarczone posiłki.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 8 do specyfikacji - wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 55520000-1 Usługa dostarczania posiłków
55320000-9 Usługa podawania posiłków
55321000-6 Usługa przygotowywania posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się