Zakup materiałów hutniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BLACHA 40X2000X2100 XAR 400 ATEST - 1 344,00 kilogram
PRĘT FI 140 20HG/20MNCR5 ATEST - 105,00 kilogram
BLACHA 50X1270X2030 XAR 400 ATEST - 1 030,00 kilogram
BLACHA 90X850X1700 S355J2 ATEST> - 1 040,00 kilogram
BLACHA 16X1500X6000 S355J2G3 - 2 300,00 kilogram
BLACHA 12X1500X3000 S355J2G3 - 2 150,00 kilogram
BLACHA 20X1500X6000 S235JR - 2 880,00 kilogram
BLACHA 12X1500X3000 S235JR - 2 160,00 kilogram
BLACHA 12X1500X6000 S235JR - 2 590,00 kilogram
BLACHA 8X1300X3000 42CRMO4 - 250,00 kilogram
BLACHA 6X1000X2000 42CRMO4+QT ATEST - 96,00 kilogram
BLACHA 20X2000X6000 S355J2G3 - 1 920,00 kilogram
BLACHA 16X1500X3000 S355J2/18G2A - 2 300,00 kilogram
BLACHA 30X2000X6000 S355J2 - 2 820,00 kilogram
BEDNARKA 30X4 OC. - 2 000,00 kilogram
PŁASKOWNIK 110X12 GAT.S355J2G3 AT.PWP--0,2 + 0,5MM 1M - 10,4KG - 4 000,00 kilogram
PŁASKOWNIK 70X8 18G2A/S355J2 AT. - 900,00 kilogram
PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR - 300,00 kilogram
PŁASKOWNIK 45X4 S235JR - 400,00 kilogram
PRĘT FI40 NC6/145CR6 ATEST PN-EN ISO4957 - 90,00 kilogram
PRĘT FI110 25CrMo4 AT. - 4 900,00 kilogram
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: BLACHA cz.1:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.2:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.3:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.4:
Cena - 100,00%
BEDNARKA cz.5:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.6:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.7:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.8:
Cena - 100,00%
PŁASKOWNIK cz.9:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A.-Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu - Magazyn G003.
Termin wykonania zamówienia: Wymagany do 21 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Anna Świder-Dziemdziora
Telefon kontaktowy: (44) 737 25 15

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się