Sukcesywna dostawa węgla do Zespołu Szkół w Krzywiniu w roku 2018

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup wraz z sukcesywną dostawą węgla bezpłatnym transportem Wykonawcy do
kotłowni Zespołu Szkół w Krzywiniu
w następujących ilościach:
1) węgiel sortyment orzech II o następujących parametrach (dane techniczne):
wartość opałowa min. 29000 kJ/kg; zawartość popiołu: do 6%;
zawartość siarki: do 0,6% w ilości około 140 ton,
2) węgiel groszek (ekogroszek) - granulacja 5-25 mm
o następujących parametrach (dane techniczne):
typ 31 lub 31.1; wartość opałowa min. 26000 kJ/kg; zawartość popiołu: do 6%;
zawartość siarki: do 0,6% ; wilgotność do 20% ) w ilości około 100 ton.
Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszanką różnych typów
i sortymentów, powinien być odpowiednio zabezpieczony przed nadmierną wilgotnością.
3.2. Miejsca dostawy:
1) kotłownia - budynek A Krzywiń, ul. Strzelecka 13
(węgiel groszek (ekogroszek)- około 100 ton)
2) kotłownia - budynek B Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34
(węgiel orzech II - około 100 ton)
3) kotłownia - budynek C Krzywiń, ul. Powst. Lewandowskiego 13
(węgiel orzech II – około 25 ton)
4) kotłownia - budynek D Świniec 31
(węgiel orzech II - około 15 ton)
3.3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obiektów objętych zamówieniem ze wskazaniem osób do odbioru opału w danym budynku.
3.4. Wykonawca będzie prowadził dokumentację obejmującą: daty i wielkość dokonywanych zakupów dla danego obiektu.
3.5. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć terminów jednorazowych dostaw.
Należy przyjąć, iż dostawy nie będą łączone w jednym terminie realizacji.
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych
w niniejszej SIWZ. Poszczególne dostawy opału uzgadniane będą telefonicznie lub e-mailem w zależności od potrzeb.
3.6. Zamawiający, biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, będzie rozliczał dostawy
w oparciu o faktycznie dostarczony opał i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę
w formularzu oferty.
3.7. W przypadku ilości dostaw innych niż szacowane (w sytuacji zmiany warunków atmosferycznych, zmiany sposobu ogrzewania oraz innych zdarzeń, których Zamawiający nie mógł przewidzieć) Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego.
3.8. W związku z określonymi warunkami magazynowymi oraz utrudnieniami dojazdowymi
do poszczególnych budynków Zespołu Szkół (wąskie dojazdy, brak pola manewrowego
dla dużych samochodów) dostawa opału będzie następować transportem samochodowym
o tonażu nieprzekraczającym 5 ton ładunku na koszt i ryzyko Wykonawcy na miejsce
i w ilości wskazanych przez odbiorcę w godzinach 7:00 – 15:00. Każdy z Wykonawców powinien zapoznać się z warunkami dostaw do poszczególnych odbiorców. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej terenu dostaw. Wizji lokalnej dokonać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. Inny termin wymaga uzgodnień
z Zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się