Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do Formularza oferty.
3. Kalkulacja ceny oferty stanowi Załącznik B do Formularza oferty.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
4.1 Konserwacja instalacji sygnalizacji SAP (raz na kwartał).
4.2 Konserwacja instalacji klap dymowych, pożarowych i świetlików (raz na kwartał).
4.3 Konserwacja klap odcinających (raz w roku).
4.4 Pomiar szczelności czujek izotopowych (raz w roku).
4.5 Monitoring przeciwpożarowy (całodobowy).
4.6 Konserwacja instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO.
4.7 Naprawę urządzeń p-poż.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku A.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
11.1 50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji, 50610000-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych, 51700000-9 usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego, 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej.
12. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
13. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
14. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
14.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
14.2 Do obowiązków pracowników zatrudnionych na umowę o pracę mają należeć prace naprawcze, diagnostyczne oraz serwisowe urządzeń p-poż (SAP, klapy DSO, monitoring przeciwpożarowy) wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów.
14.3 Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wskazanych w pkt. 14.1 (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy.
14.4 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osób, o których mowa w pkt. 14.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osób wskazanych w pkt. 14.1 na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w projekcie umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się