Dostawa odzieży ochronnej jałowej i szpitalnych wyrobów papierowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej jałowej oraz szpitalnych wyrobów papierowych, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia – załączniki nr od 1–1 do 1–10 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 12 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę.
4. W ramach Pakietu 8 i 9 Zamawiający wymaga złożenia próbki zaoferowanego przedmiotu ( w oryginalnym opakowaniu), w ilościach podanych w pkt 10.3 SIWZ, które zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Ponadto po ewentualnym zawarciu umowy, będą one służyły do porównywania i oceny zgodności kolejnych partii towaru z umową.
5. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia ( dla Pakietów 8-10):
a) w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opak.”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”).
b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić te różnicę w kalkulacji ceny.
6. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się