Realizacja posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papierowej

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Sukcesywna realizacja posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego wydawanych na podstawie Kuponów żywieniowych (Kuponów) w formie papierowej na posiłek profilaktyczny
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
zadanie nr 1 - ISE Bielsko Biała:
zadanie nr 2 - ISE Czechowice Dziedzice:
zadanie nr 3 - ISE Jaworzno Szczakowa:
zadanie nr 4 - ISE Katowice:
Wykaz wymaganych dokumentów: Dokumenty wymienione w części III Warunków zamówienia.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- ISE Bielsko Biała - brak [PLN]
- ISE Czechowice Dziedzice - brak [PLN]
- ISE Jaworzno Szczakowa - brak [PLN]
- ISE Katowice - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: ISE Bielsko Biała:
Cena - 100,00%
ISE Czechowice Dziedzice:
Cena - 100,00%
ISE Jaworzno Szczakowa:
Cena - 100,00%
ISE Katowice:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
ul. 3 Maja 16.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-04 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
ul. 3 Maja 16.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Sosnowiec
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-24

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się