Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbywających praktyki u pracodawców w ramach projektów „Rodzinna PRZYSTAŃ” i „Zawodowi.pl” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i hotelarskich w Chełmie odbywających praktyki u pracodawców w ramach projektów „Rodzinna PRZYSTAŃ” i „Zawodowi.pl” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na zadania: Zadanie nr 1 – Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w ramach projektu „Rodzinna PRZYSTAŃ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2 – Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich odbywających praktyki u pracodawców w ramach projektu „Zawodowi.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Zakres rzeczowy zadania nr 1 obejmuje: 1)świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dwudaniowych z napojem i deserem dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie przy ul. Reformackiej 13, w tym: a) godziny dostarczania posiłków: - posiłki będą dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku ok. godziny 15.00, - w soboty posiłki będą dostarczane ok. godziny 13.00; 2) miejsce dostarczania posiłków: budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie przy ul. Reformackiej 13 – świetlica środowiskowa na parterze budynku w prawym skrzydle; 3) liczba posiłków dziennie: do 15; 4) prognozowana liczba posiłków:9825. 5)dokładną liczbę uczestników, Zamawiający podawać będzie Wykonawcy telefonicznie i/lub mailowo z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem; 6) okres wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020r.; 7) posiłek powinien zawierać: a) pierwsze i drugie danie obiadowe w opakowaniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi, b)napój w opakowaniu szklanym lub plastikowym o pojemności minimum 0,3 l, c) przemiennie: deser w postaci owoców (1szt. dla osoby) lub ciastek (1 opakowanie dla osoby) lub batonów (1szt. dla osoby), d) serek homogenizowany o różnych smakach (1 szt. dla osoby);
8) posiłki powinny spełniać wymogi aktualnych wytycznych: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, w tym: a) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, b) zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki zdrowia dopuszczające do pracy przy żywieniu zbiorowym; 9) Wykonawca wskaże osobę nadzorującą do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, z którą Zamawiający będzie miał skuteczny kontakt poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy; 10) propozycję tygodniowego jadłospisu Wykonawca będzie podawał z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem; 11) Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: a) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, b) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy posiłek z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego, raz w tygodniu danie rybne i raz w tygodniu danie mączne/ danie jarskie; c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników, d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, e) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, f) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno – mięsnym. 3. Zakres rzeczowy zadania nr 2 obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku w postaci zestawów drugiego śniadania dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do pracodawców w Lublinie; 2) ilość zestawów każdorazowo: 18 ; 3) wyjazdy będą odbywały się w soboty o godz. 7.00. Miejsce dostarczenia posiłku: centrum miasta, w okolicy ul. Lwowskiej w Chełmie, po uzgodnieniu z Zamawiającym; 4) okres wykonywania zamówienia: do dnia 23 czerwca 2018r.; 5) łączna ilość zestawów: 450; 6) przykładowe zestawy: a) napój gazowany smakowy, min. 750ml; jogurt pitny, min.350g; 2 bułeczki (min. 100g) z wędliną, serem żółtym lub topionym plus dowolne dodatki, zapakowane w jednorazowy woreczek śniadaniowy, każda oddzielnie; b) napój gazowany smakowy, min. 750ml; drożdżówka z serem, min.150g; 1 bułeczka (min. 100g) wędliną, serem żółtym lub topionym plus dowolne dodatki, zapakowana w jednorazowy woreczek śniadaniowy; c) sok owocowy, min. 750ml; parówki w opakowaniu hermetycznym, 2 szt.; 2 bułeczki (min. 100g), serek homogenizowany, min,125g; d) sok owocowy, min. 750ml; 2 bułeczki (min. 100g) z wędliną, serem żółtym lub topionym plus dowolne dodatki, zapakowane w jednorazowy woreczek śniadaniowy, każda oddzielnie; e) woda gazowana min. 750ml; chrupki kukurydziane, (min. 90g), 2 bułeczki (min. 100g) z wędliną, serem żółtym lub topionym plus dowolne dodatki, zapakowane w jednorazowy woreczek śniadaniowy, każda oddzielnie. 4. W przypadku zadania nr 1 i 2, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności kucharza związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 tj., z późn. zm.). 4.1 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4.2 Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 4.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.4 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; 4.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawach zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 SIWZ czynności. 4.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się