Swiadczenie w 2018 r. usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu
i dostarczeniu - na potrzeby stołówki szkolnej - gorącego posiłku : obiadu dwudaniowego z kompotem i dwa razy w tygodniu dodatkowym deserem.

Zamawiający planuje, że:

• w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 r., dziennie należy dostarczyć maksymalnie 150 obiadów,

• w okresie od 04 września do 21 grudnia 2018 r. dziennie należy dostarczyć maksymalnie 200 obiadów,

• w okresie od 02 stycznia do 21 grudnia 2018 r. należy dostarczyć około 32 200 obiadów.


Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów
według zamówień uczniów.

W przypadku gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana przez zamawiającego liczba 32 200, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe
z tego tytułu.

Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 2 stycznia 2018 r.,
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki –
w dwóch turach:

I dostawa - o godzinie 12:20
II dostawa – o godzinie 13:15

Ilości obiadów na I i II dostawę Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej
do godziny 9.00 danego dnia.

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia tygodniowy jadłospis
z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw – do wiadomości

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r., poz. 1154).

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:

• zupa: gramatura ok. 250 ml i kaloryczność ok. 200 kcal,
• drugie danie: gramatura ok. 500 gram i kaloryczność ok. 700 kcal, w przypadku dania

mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 130 g; mięso-ryba nie mniej niż 120 g, surówka nie mniej niż 150 g; danie jarskie i półmięsne - gramatura nie mniej niż 400 gram;

• kompot : gramatura ok. 200 ml, bez dodatku cukru
• deser : np. owoc, jogurt


Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

• jadłospis powinien być urozmaicony i atrakcyjny; rodzaj potrawy nie może powtarzać się
w tym samym tygodniu,

• w tygodniu powinien być dostarczany 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym i raz w tygodniu danie jarskie

• potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych

– konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

• w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

• do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, stosowanie soli i substancji słodzących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r., poz. 1154)

• zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym, powinny być wyraziste
w smaku

• ważna jest estetyka potraw i posiłków
• zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla

odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat ) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności.


Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin
z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane – przy dostawach obiadu wymieniane pełne na puste, a ponadto każde danie gorące posiłku powinno być przywiezione w dwóch lub więcej termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu w stołówce, w kolejnych termosach danie zachowało wysoką temperaturę), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole
realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce).

Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane
z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki
szkolnej.


Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.

3.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga przez cały okres trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się