Zakup wraz z dostawa gazów medycznych oraz dzierzawa butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostawę asortymentu szczegółowo określonego w Formularzu asortymentowo – cenowym, podzielonego na 3 zadania (pakiety) przez okres 24 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.

Zamawiający wymaga, aby dostawy częściowe przedmiotu zamówienia następowały na podstawie zasad określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia.
b) butle dzierżawione muszą posiadać przeglądy techniczne, legalizację i konserwację,
c) napełnione butle będące własnością Zamawiającego winny wracać nieuszkodzone.
d) przy każdej dostawie wymagane jest zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe dostarczonego towaru.

Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia posiadał:
a. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 ze zm.);
b. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211);
c. Karty charakterystyki.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia w/g załączonych zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 3.
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ zestawienia pakietowe, stanowiący jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się