Zakup i dostawa sprzętu dla grup szybkiego usuwania awarii -IZ Lublin

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu:

1) Chwytak kolejowy do koparki dwu drogowej Atlas 1604 KZW pojemność 100 l, szerokość 280 mm -5 szt.
2) Przyczepa rolnicza o ładowności 6 t z możliwością wyładunku na trzy strony - 1 szt.
3) Piła spalinowa do drewna o mocy powyżej 3,5 KM 6 szt, Przecinarka spalinowa do szyn z zaciskiem mocującym - 4 szt, Lampa oświetlenia miejsca robót ze statywem - 6 kompletów.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Zadanie 1 - brak [PLN]
- Zadanie 2 - brak [PLN]
- Zadanie 3 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zadanie 1 :
Cena - 100,00%
Zadanie 2:
Cena - 100,00%
Zadanie 3:
Cena - 100,00%
Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1 : 28.12.2017 r.
Zadanie 2: 28.12.2017 r.
Zadanie 3: 28.12.2017 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-21

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się