Dostawa posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2018 r

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2018 r:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego) -
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
- certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP wydany Producentowi oferowanych wyrobów przez jednostkę posiadającą akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji - ( lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju) lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wskazanego systemu przez producenta lub inny certyfikat równoważny ( np. IFS Food, BRC Food),
- oświadczenie, że posiłki wymienione w ofercie wyprodukowane są bez mięsa oddzielanego mechanicznie (bez MOM) Według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego, -
- Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć po 2 szt. każdego produktu (próbki) wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do Formularza Ofertowego -
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego), -
- pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia -
- decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, kwalifikującą zakład producenta posiłków do prowadzenia produkcji z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz mięsno –warzywnych -
- wykaz Wiedza i Doświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego) -
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1026 0000 1602 0287 4519
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Dostawa posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2018 r - 40 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2018 r:
Jakość/Walory smakowe - 70,00%
Cena - 30,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: 6. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-05 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z Warunkami Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018r.-31.12.2018r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-22

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się