Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 25 lutego do 02 marca 2018r w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania targów Mobile World Congress (Barcelona, Hiszpania).
2. Wielkość zamówienia szacuje się na 110 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 22 osób w okresie w okresie od 25 lutego do 02 marca 2018r. (5 dób hotelowych). Lokalizacja hotelu/hoteli, w którym/których zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy środkami komunikacji publicznej i/lub pieszo w godzinach szczytu z hotelu do miejsca odbywania się wydarzenia - stacja Fira lub Europa/Fira przy AV Joan Carles I, 64 08908 L’Hospitalet de LIobregat, Barcelona, w czasie nie dłuższym niż 45 minut, z zastrzeżeniem, że hotel powinien znajdować się w odległości nie dalszej niż 10 min. pieszo od stacji kolei/metra zapewniającej bezpośrednie połączenie ze stacją Fira lub Europa/Fira Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana krótsza trasa oraz czas przejazdu podany w środkach komunikacji miejskiej.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem kontynentalnym serwowanym od godziny 6:30. Pokój wyposażony w łazienkę, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor, telefon i Internet w każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników. Zamawiający ma możliwość modyfikacji ww. wymogów w uzasadnionych przypadkach. Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego wraz ze śniadaniem nie może być wyższa niż kwota limitu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Wartości podane w w/w rozporządzeniu w innej walucie niż PLN będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Nocleg wszystkich uczestników powinien odbywać się co do zasady w jednej lokalizacji/hotelu. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość większej ilości lokalizacji/hoteli, pod warunkiem, że wszystkie będą spełniały wymagania zawarte w pkt. 2 i 3.
5. Zamawiający zastrzega, że podane ilości osobo dni są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w podanych wielkościach. Usługi dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje wykonanie usługi w 50%.
6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w szczególności w załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy”.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego.
8. Obsługa hotelu musi biegle posługiwać się językiem angielskim.
9. W związku z realizacją umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 75 000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy.
10. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
12. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość mniejszą niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 uPzp.
13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje zawarte są w dokumentacji zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się