„Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie przez pięć 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków o kaloryczności nie mniejszej niż 900 kcal na każdy posiłek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (drugie danie + surówka z kompotem) oraz wydawanie w piątki dodatkowo zupy z wkładką (1 litr) na 6 i 7 dzień tygodnia. Szacunkowa liczba podopiecznych uprawnionych do posiłków to 190 osób dziennie.
Ogólna ilość posiłków oraz osób może ulec zmianie. Wymienione w SIWZ ilości posiłków oraz osób należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków i osób, przy czym Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres trwania umowy cena jednostkowa za jeden posiłek nie ulegnie podwyższeniu do końca realizacji umowy. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Miejsce wydawania posiłków – Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lokalem na terenie miasta Głuchołazy, będącym w dyspozycji Wykonawcy, pozbawionym barier architektonicznych, spełniającym warunki zgodnie z przepisami właściwymi dla świadczenia tego rodzaju usług potwierdzonych przez właściwe instytucje dopuszczające i kontrolujące.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku jednorazowo co najmniej 30 osobom.
Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych od godziny 11:00 i nie później niż do godziny 16:00.
Posiłki sporządzane i wydawane będą z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych w tym systemów: GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej, GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej, HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. Posiłki muszą być urozmaicone i przyrządzane w dniu wydania. Posiłki powinny być zróżnicowane w cyklu pięciodniowym. Posiłki powinny być sporządzane według zasad racjonalnego żywienia oraz powinny kształtować właściwe nawyki żywieniowe. Posiłki należy wydawać osobie uprawnionej na podstawie wykazu osób uprawnionych, przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wydawanie gorącego posiłku na wynos osobom uprawnionym na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez osobę uprawnioną oraz dowodu osobistego osoby odbierającej (rodzina, opiekunka). Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów smakowych, temperatury posiłków, sposobu i kultury ich wydawania oraz prawo wglądu do aktualnych decyzji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się