Zorganizowanie obozów sportowych piłki nożnej dla grup młodzieżowych Olimpia Grudziądz S.A

» Opis zapytania

Część ogólna (dotyczy obydwu części zamówienia):
Część ogólna:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie obozów sportowych piłki nożnej (obóz zimowy i obóz letni) dla grup młodzieżowych Olimpia Grudziądz S.A. Obozy należy zorganizować w terminie od dnia 10 lutego 2018 do dnia 24 lutego 2018 r. (obóz zimowy) oraz w terminie od dnia 28 lipca 2018 r. do dnia 25 sierpnia 2018 r., w formie 7-dniowych turnusów, w dowolnej miejscowości w Polsce (pożądana odległość od siedziby zamawiającego: nie więcej niż 300 km). Przewidywana całkowita ilość uczestników obozów wynosi około 584 osób, w tym 520 zawodników 64 opiekunów (trenerzy i kierownik obozu).
Wymieniona wyżej (łączna ilość) uczestników obozów może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. rzeczywista liczba zgłoszeń złożonych przez rodziców i/lub rezygnacja z udziału w obozie z uzasadnionych przyczyn). Ostateczna liczba uczestników będzie podawana wykonawcy przez zamawiającego każdorazowo na 21 dni przed przyjazdem uczestników turnusu do ośrodka.
Zamówienie obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do świetlic ze sprzętem TV, dostęp do obiektów sportowych (pełnowymiarowe boisko z murawą trawiastą, boisko typu „Orlik 2012”, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowa hala sportowa do piłki ręcznej) i zaplecza rekreacyjnego (boisko wielofunkcyjne, bilard, tenis stołowy oraz siłownia), dostęp do sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny dla potrzeb szkoleniowych, zapewnienie całodobowej dostępności medycznej oraz zapewnienie opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezienia uczestnika pobytu do przychodni (zakładu opieki zdrowotnej), wskazana możliwość korzystania z odnowy biologicznej.
Zaproponowany przez wykonawcę ośrodek musi zapewniać jednoczesny pobyt na turnusie 4 drużyn piłkarskich jednocześnie wraz z dwoma trenerami i kierownikiem obozu (4 drużyny x 2 trenerów = 8 trenerów i 1 kierownik). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje mniejsze ośrodki (tj. ośrodkami przystosowane do pobytu mniejszej ilości zespołów niż 4), wykonawca zapewnia i ponosi koszty zatrudnienia kierownika obozu.
Zamówienie nie obejmuje zorganizowania i kosztów transportu uczestników obozów z siedziby zamawiającego do ośrodka. Zorganizowanie i koszt dojazdu oraz powrotu uczestników obozów do siedziby zamawiającego pozostaje w gestii zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie, przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, prawo weryfikacji ośrodków oferowanych przez wykonawców celem sprawdzenia czy wskazane w ofercie obiekty odpowiadają określonym przez zamawiającego wymaganiom.
Wartość przyszłego świadczenia umownego wyliczona zostanie w oparciu o koszt osobodnia, liczbę dni pobytu i ilość uczestników każdego turnusu.
UWAGA: podany przez wykonawcę koszt osobodnia musi obejmować wszystkie świadczenia określone przez zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ (w tym koszt zakwaterowania, koszt wyżywienia, koszt dostępu do wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem kosztu wynajmu boisk i hali, a także koszt pozostałych świadczeń).
Z uwagi na ograniczone środki finansowe zamawiający określa, iż maksymalny koszt osobodnia nie może przekraczać kwoty 100,00 zł brutto, przy czym dzienna stawka wyżywienia i zakwaterowania jednej osoby, stanowiąca składnik kosztu osobodnia, nie powinna być niższa niż 65,00 zł brutto.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwa) zadania częściowe, z których każde stanowi odrębna część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub na obie części. zamówienia


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się