Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 3 wraz z wymaganiami dla tych pakietów zawartymi pod tabelami, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2/1 do nr 2/3. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Oferowane środki muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
• dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2142 ze zm.).
• dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz.211 ze zm.).
• dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1926 ze zm.).
• dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r.
4. Ogólne warunki:
a) Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
• właściwe dla produktu dokumenty potwierdzające pozwolenie na obrót,
• ulotki informacyjne,
• karty charakterystyki preparatów,
• oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów.
b) Zamawiający w obrębie jednej pozycji wymaga zaproponowania jednego preparatu.
5. Warunki dostawy i płatności.
a) Wykonawca obowiązany jest do umożliwienia składania zamówienia przez Internet przy pomocy przygotowanej specjalnej aplikacji, formularza bądź programu komputerowego bądź poczty e-mail oraz za pośrednictwem faksu.
b) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
d) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
e) Termin dostawy maksymalnie 5 dni od złożenia zamówienia.
f) Minimalny termin płatności faktury wynosi 40 dni od daty jej doręczenia faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się