Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia zbiorowego mieszkańców Gminy Rogoźno zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) i Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi żywienia zbiorowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, a polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz wydaniu posiłku o odpowiednio zbilansowanej wartości kalorycznej i odżywczej, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłek ma składać się z jednego dania gorącego. Zamawiający informuje, że w 2015 i 2016 roku dożywianiem objętych było 150 osób. W 2017 roku od stycznia do 2017 roku objętych dożywianiem na miejscu w mieście Rogoźno było 90 osób, a od września do grudnia objętych dożywianiem jest 45 osób. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość osób objęta dożywianiem wskazana w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczone i wydane ilości gorących posiłków obiadowych jednodaniowych.
Zadanie obejmuje również przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno:
Od stycznia do czerwca 2017 r.:
ZS Gościejewo 36 uczniów (w tym Gościejewo i Tarnowo)
ZS Parkowo 15 uczniów
SP Budziszewko 8 uczniów
SP Pruśce 4 uczniów
Od września do grudnia 2017 r.
SP Gościejewo 26 (w tym Gościejewo i Tarnowo)
SP Parkowo 9 uczniów
SP Budziszewko 8 uczniów
SP Pruśce 4 uczniów
Dowóz gorących posiłków do ww. szkół ma odbyć się w godzinach 10-11.
Maksymalna liczba uczniów objętych dowozem i dożywianiem w 2018 roku wyniesie do 120 osób. Maksymalna liczba osób objęta dożywianiem w mieście Rogoźno wyniesie 150 osób.

Wykonawca zapewnia przygotowanie, porcjowanie, dostarczenie/wydanie oraz konsumpcję gorących posiłków obiadowych jednodaniowych w wyznaczonych przez Wykonawcę lokalu (dotyczy obszaru miasta Rogoźno) usytuowanym na terenie miasta Rogoźna. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie gorącego posiłku w szczególności: miejsca siedzące przy stoliku, możliwość odwieszenia odzieży wierzchniej, możliwość dostępu (bezpłatnie) do pomieszczeń z bieżącą wodą i toaletą. Lokal przeznaczony na świadczenie przedmiotowych usług musi umożliwić spożycie posiłków minimum 40 osobom jednocześnie.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu lokal niezbędny dla potrzeb realizacji zadania. Lokal spełniać musi wymogi i warunki sanitarno-epidemiologiczne, w zakresie żywienia zbiorowego oraz przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149) o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Umożliwić osobom objętym dożywianiem możliwość odbioru przygotowanych posiłków celem konsumpcji ich na miejscu bądź, jeśli wyrażą taką wolę odebrać posiłek na wynos.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się