Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz Gminy Stęszew w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz
ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującymi aktualnie Rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem postępowania, wydanych na podstawie ustawy i rozporządzenia.

Lokalizacja:
miejscowość Stęszew, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Zakres prac obejmuje:

1. Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe rejestrowane i nie rejestrowane, gdzie przesyłka rejestrowana to przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczona za pokwitowaniem odbioru do 2.000 g (Gabaryt A i B):
1) zwykłe ekonomiczne - przesyłka listowa nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
2) zwykłe priorytetowe - przesyłka listowa nie rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii,
3) wartościowe ekonomiczne (z zadeklarowaną wartością) – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii za których utratę , ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości podanej przez Zamawiającego wartości przesyłki
4) polecone ekonomiczne - przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
5) polecone priorytetowe - przesyłka listowa rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
2. Potwierdzenie odbioru – jest to usługa dodana do przesyłek rejestrowanych polegająca na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata.
3. Przez przesyłki rejestrowane będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki do 2.000 g zawierające rzecz przyjętą w celu przemieszczenia i doręczenia:
1) ekonomiczne – przesyłki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
2) priorytetowe - przesyłki rejestrowane będące paczkami najszybszej kategorii,
4. Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
5. Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
6. W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym, oznacza to obrót na terenie krajów europejskich (łącznie z całą Rosją, Cyprem i Izraelem).
7. Druk bezadresowy- to ulotka z informacją pisemną lub graficzną, wykonana w więcej niż w jednym egzemplarzu, przesyłane bez danych identyfikujących adresata (tj. nazwa i adres).
8. Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania trybów wskazanych
w art. 57§5 pkt. 2 KPA, art. 12§6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów
np. art.165§2 Kodeksu postepowania cywilnego.
Ilość przesyłek około 7.500 szt.
9. Dopuszczamy doręczanie przesyłek najszybszej kategorii w terminie D+2
10. Zamawiający nie będzie samodzielnie oznaczał przesyłek rejestrowanych poprzez naklejanie na nich kodów nadawczych oraz nie będzie umieszczał kodów nadawczych w książkach nadawczych.

Klauzula społeczna:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: projektantów bezpośrednio wykonujących usługę.
Wykonawca:
1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz. 1502 ze zm.)
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

Uwaga! Podane ilości przesyłek określone w kosztorysie ofertowym są ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania mniejszej liczby przesyłek zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się