Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w placówkach szkolnych z terenu gminy Kluczbork oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Cały zakres zamówienia podzielono na siedem części. Każda z części zamówienia polega na wykonywaniu wszystkich wyżej wymienionych usług dla uczniów.
Wykaz poszczególnych placówek do których mają być dostarczone posiłki:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku - pierwsza część zamówienia,
• Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej - druga część zamówienia,
• Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych - trzecia część zamówienia,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Brygady Pancernej w Bogacicy - czwarta część zamówienia,
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im Bł. Jana Pawła II w Kuniowie - piąta część zamówienia,
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu - szósta część zamówienia,
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach - siódma część zamówienia.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania dla każdej z siedmiu części zamówienia jest taki sam i określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w miesiącach realizacji zamówienia tj. w: marcu i grudniu 2018 r. przedłożył Zamawiającemu:
aktualne na dzień złożenia Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się