Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 3A lub 3B do SIWZ – w zależności od części zamówienia.
3. Wspólny Słownik Zamówień:
39.80.00.00-0 Środki czyszczące i polerujące
33.70.00.00-0 Produkty do pielęgnacji ciała
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. Poprzez „gwarancję jakości” uznaje się, że termin przydatności do użycia artykułów dostarczonych do placówek Zamawiającego będzie wynosić co najmniej: 6 miesięcy od daty każdej dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
1) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o takich jednakowych parametrach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej.
2) Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego artykułu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego.
a) Dla kosmetyków należy dołączyć:
- dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu,
b) Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić:
- świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i nie stwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości,
- kart charakterystyk.
c) Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki należy dołączyć po jednej sztuce oferowanego artykułu.
3) Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).
3.6. Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 56, 57, 58, 60 oraz przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:
1) „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6741/16-00,
2) „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6742/16-00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się