Dostawa posiłków profilaktycznych w formie kuponów żywieniowych

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa posiłków profilaktycznych w formie kuponów żywieniowych w ilości 52500 szt. oraz zapewnienie ich realizacji w punktach gastronomicznych, we wszystkich miastach stanowiących siedziby gmin oraz powiatów na terenie województwa podkarpackiego dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust. 1, w tym:
1) określony/e w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
5) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 1) dodatkowo:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
6) a ponadto do Oferty należy dołączyć:
- wzór oryginalnego kuponu żywieniowego z treścią wskazaną w Warunkach Zamówienia,
- wykaz punktów gastronomicznych.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa posiłków profilaktycznych w formie kuponów żywieniowych - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa posiłków profilaktycznych w formie kuponów żywieniowych:
ilość punktów gastronomicznych realizujących kupony żywieniowe na terenie województwa podkarpackiego - 60,00%
Cena - 40,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe
Miejsce realizacji zamówienia: Bezpośrednimi odbiorcami dostaw będą:
Sekcja Eksploatacji w Rzeszowie, ul. ks. Józefa Sondeja 4a, 35-011 Rzeszów,

Sekcja Eksploatacji w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 74, 37-700 Przemyśl,
Sekcja Eksploatacji Zagórzu, ul. Piłsudskiego 44, 38-540 Zagórz,- magazyn w Jaśle ul. Kolejowa 6, 38-200 Jasło
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r., sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Rzeszów
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-17

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się