Dostawa opraw i części do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego produkcji CORTEM

» Opis zapytania

Dostawa opraw i części do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego produkcji CORTEM

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto wszystkich części Cortem określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy

Warunki uczestnictwa:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano lub którzy otrzymali SIWZ, a także zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pobranie w siedzibie Zamawiającego (pok. 202A) lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl albo otrzymanie pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza także możliwość przesłania SIWZ pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy.

Miejsce wykonania:
Magazyn Główny, ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra

Miejsce składania ofert:
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pokój 202A, Dział Przetargów i Umów

Uwagi:
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na stronie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się