dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku na koszt i ryzyko Wykonawcy, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne pakiety, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wspólny słownik zamówień CPV:
33.76.00.00-5 - ręczniki do rąk, papier toaletowy
39.80.00.00-0 – środki czyszcząco-polerujące

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne. Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.) jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

5.Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się