Usługa cateringowa dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle Działu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle, Działu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), ustawy z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
4.Zamawiający informuje, iż liczba dzieci w Placówce może się zmieniać, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania nawet niewielkiej ilości posiłków. O każdej zmianie w zapotrzebowaniu Placówki na wyżywienie Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na dzień przed planowaną zmianą ilości zamawianych pakietów całodziennego wyżywienia. W Placówce maksymalnie przebywać będzie 21 dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
5.Wykonawca jest związany ceną dziennego pakietu żywieniowego bez względu na ilość zamawianych pakietów. Zamawiający jest uprawniony do zamawiania dowolnej ilości pakietów w zależności od ilości dzieci przebywających aktualnie w Placówce.
6.Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości zamówionych pełnych oraz niepełnych pakietów całodziennego wyżywienia w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną przez Wykonawcę. Przez pojęcie niepełnego pakietu całodziennego wyżywienia rozumie się sytuację, kiedy Zamawiający rezygnuje z któregoś z posiłków w jednym pakiecie.
7.Przez pakiet jednodniowego wyżywienia rozumie się:
a) dieta ogólna i dieta specjalna: porcje 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) przeznaczone dla jednego dziecka. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia pakietu o dowolną ilość posiłków, tzn. może zamówić pakiet składający się np. tylko ze śniadania, podwieczorku i kolacji, w przypadku gdy dziecko pozostałe posiłki będzie spożywało w szkole/przedszkolu. W takiej sytuacji cena pakietu zmniejsza się zależnie od posiłku, z którego rezygnuje Zamawiający – odpowiednio w przypadku śniadania i kolacji o 20%, II śniadania i podwieczorku o 15%, całego obiadu o 30% ( w tym zupy o 10 %, II dania obiadowego o 20%);
b) żywienie niemowląt i małych dzieci: porcje 3 posiłków uzupełniających przeznaczone dla jednego dziecka. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia pakietu o dowolną ilość posiłków, tzn. może zamówić pakiet składający się np. tylko z jednego lub dwóch posiłków, w zależności od potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci. W takiej sytuacji cena pakietu zmniejsza się zależnie od posiłku, z którego rezygnuje Zamawiający – odpowiednio: w przypadku I posiłku o 30%, II posiłku o 40%, III posiłku o 30%.
8.Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie:
1)osób wykonujących czynności w zakresie przygotowywania posiłków;
2)osób wykonujących czynności w zakresie dostarczania posiłków.
9.Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, jest uprawniony do wykonywania kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do:
1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
12.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się