Dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym) zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie informacji umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie zaoferowanego produktu, np. nazwy producenta, nazw własnych oferowanych wyrobów chemii profesjonalnej, ich pojemności jednostkowej (handlowej) oraz wskaźnika pH koncentratu zgodnego z opisem produktu, kartą charakterystyki wyrobu i nalepką handlową na opakowaniu itp. Formularz rzeczowo cenowy stanowi integralną część oferty i musi być złożony na etapie składania ofert.
4. W celu oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odnośnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu rzeczowo-cenowym, odpowiednio – atest PZH, dokument potwierdzający spełnienie wskazanej normy albo pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i muszą być złożone na etapie składania ofert.
5. Niezłożenie wraz z ofertą formularza rzeczowo-cenowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. W celu dokonania oceny ofert w ramach procedury, o której mowa w pkt. 6 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. pozwoleń na obrót produktem biobójczym (dla pozycji, w których jest to wymagane), aktualnych kart charakterystyki oraz opisów wyrobów producenta chemii profesjonalnej (w języku polskim) zawierających co najmniej nw. informacje:
a) opis produktu,
b) nazwę,
c) zastosowanie,
d) sposób użycia i dozowania,
e) zalecane przez producenta stężenie,
f) pH,
g) informację o zachowaniu niezbędnych środków ostrożności przy ich stosowaniu.

Karty charakterystyki wyrobów (MSDS) muszą być zgodne z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010, artykuł 31 włącznie ze stosownymi zmianami od 1.06.2015 r.; karty charakterystyki oraz opisy wyrobów producenta muszą być złożone w języku polskim i na wszystkich stronach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy pochodził z bieżącej produkcji, był fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
9. Ilości środków chemii profesjonalnej podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to jest w ilościach wskazanych w formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
10. Rzeczywiste ilości zamawianych środków chemii profesjonalnej wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
11. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmian liczb sztuk w asortymencie zamawianych środków chemii profesjonalnej tzn. zwiększenia lub zmniejszenia liczby danej pozycji formularza rzeczowo - cenowego z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy.
12. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji ponosi Wykonawca i winne one być uwzględnione w cenie oferowanych wyrobów.
13. Warunki gwarancji zostały określone w § 6 wzoru umowy.
14. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się