Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z dostarczaniem i wydawaniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowaniem, dostarczaniem i wydawaniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r., poz. 149 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2017r., poz.1261 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 ze zm.),Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r.,poz.1154)oraz niniejszej specyfikacji.
Wykonawca ma obowiązek precyzyjnego informowania o składzie potraw oraz alergenach w nich zawartych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
2.W 2018 roku planowana ilość uczniów korzystających z obiadów to ok. 185 uczniów:
Zadanie I –Zespół Szkół Nr 2– ok.31 uczniów
Zadanie II - Szkoła Podstawowa Nr 3 – ok. 127 uczniów
Zadanie III – Szkoła Podstawowa Nr 1 – ok.9 uczniów
Zadanie IV – Szkoła Podstawowa Nr 2 – ok.18 uczniów
Ilość osób korzystających z posiłków może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy.
3.Posiłki będą dostarczane przez wykonawcę w okresie nauki szkolnej od stycznia do grudnia w 2018r tj.ok.193 dni. Posiłki będą też wydawane w okresie ferii zimowych i wakacji, w miejscu wskazanym przez Zmawiającego.
4. Godziny dostarczania i wydawania posiłków zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy.
5.Posiłek ma być dwudaniowy (zupa + drugie danie) i przynajmniej 2 razy w tygodniu winien być to posiłek mięsny a raz w tygodniu ryba.Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności oraz podawane zgodne z wykazem wymagań, jakie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
6.Produkcja , przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Posiłki mają być urozmaicone i o odpowiedniej wartości odżywczej dla danej grupy wiekowej.
7.Posiłki do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce wielokrotnego użytku.
8.W przypadku zmiany obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu przepisów prawnych dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić obowiązujące przepisy prawne w trakcie realizacji zadania co nie będzie miało żadnego wpływu na jego wynagrodzenie.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce wydawania posiłków w szkole.
10.Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania po wydawanych posiłkach. Pod pojęciem posprzątanie Zamawiający rozumie: zabranie naczyń wielokrotnego użytku a także zabranie resztek i śmieci po wydanych posiłkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się