Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

» Opis zapytania

1.1. Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r., w dni nauki szkolnej do w/w szkół: 1) Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, Danówek 7, 19-200 Grajewo; 2) Szkoła Podstawowa w Danówku, Danówek 7, 19-200 Grajewo; 3) Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, Białaszewo ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo; 4) Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, Wierzbowo 7, 19-200 Grajewo. Posiłki będą dostarczane dzieciom i młodzieży szkół, podopiecznym ośrodka oraz osobom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie decyzji wydawanych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U z 2017 r, poz. 1769) oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 1.2. Ilość zamawianych posiłków dziennie szacuje się średnio: 1.2.1. W okresie od 02 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r. dla: 1) Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie ok. 65 sztuk dziennie przez 184 dni, tj. ok. 11.960 posiłków, 2) Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, ok. 45 sztuk dziennie przez 184 dni, tj. ok. 8.280 posiłków, 3) Szkoły Podstawowej w Danówku ok. 35 sztuk dziennie przez 184 dni, tj. ok. 6.440,00 posiłków, 4) Szkoły Podstawowej w Wierzbowie ok. 70 sztuk dziennie przez 184 dni, tj. ok. 12.880 posiłków. Razem szacunkowa ilość posiłków dziennie ok. 215 posiłków. 1.2.2. W okresie od 02 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r. dla: 1) Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie ok. 65 sztuk dziennie przez 187 dni, tj. ok. 12.155 posiłków, 2) Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, ok. 45 sztuk dziennie przez 187 dni,tj. ok. 8.415 posiłków, 3) Szkoły Podstawowej w Danówku ok. 35 sztuk dziennie przez 187 dni, tj. ok. 6.545 posiłków, 4) Szkoły Podstawowej w Wierzbowie ok. 70 sztuk dziennie przez 187 dni, tj. ok. 13.090 posiłków. Razem szacunkowa ilość posiłków dziennie ok. 215 posiłków. 1.2.3. Ogółem szacunkowa ilość posiłków w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.: 39.560 + 40.205 = 79.765 posiłków. 1.3.1. Ilość zamawianych posiłków może ulec niewielkiej zmianie w związku z ilością dzieci korzystających z pomocy w formie posiłków, frekwencją uczniów w szkołach oraz innych osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. 1.3.2. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych) urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne, podawane atrakcyjnie pod względem organoleptycznym. Obiady podawane w stołówkach szkolnych powinny dostarczyć 30 % całodziennego zapotrzebowania energetycznego, zgodnie z aktualnymi normami żywienia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 1.3.3. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywości i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz zgodnie z cytowanym w pkt. 1.3.2 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154). 1.3.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby w jadłospisie zapewnił różnorodność dostarczanych zup i dań głównych z warzywami lub owocami i napoju. Nie dopuszcza się powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. 1.3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej oraz do punktów wymienionych w rozdz. III ust. 1.1 SIWZ w formie pisemnej najpóźniej do środy do godz. 14:00 planowanego na następny tydzień jadłospisu na każdy kolejny tydzień dożywiania (zob. Załącznik Nr 3a do SIWZ). W jadłospisie muszą być zawarte informacje na temat żywności, gramatury i procesie jej obróbki termicznej zgodnie z art. 3, art. 9 ust. 1 lit. a, b i art. 44 ust. 1 lit. a, art. 55 Rozporządzenia (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)_ nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304/18 z dnia 22.11.2011 r. z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych(Dz. U. z 2015 r. poz. 29) oraz w Rozporządzeniu Min. Zdrowia określonym w pkt 1.3.2. 1.3.6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obiadów własnym transportem we własnych termosach zapewniając zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożyciu, zapewniając również proces mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i wkładów GN we własnym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r., w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 179). Dostarczenie posiłków do siedziby poszczególnych punktów wydawania posiłków odbywać się będzie w godz. 9:45 do 11:15. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 1.3.7. Po spożyciu posiłków przez uczniów Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek i odpadów pokonsumpcyjnych. 1.3.8. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej. Ilość zamawianych obiadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 14:00 z wyprzedzeniem o jeden dzień roboczy. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zawartej umowy określone we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się