Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ:
a) codzienne (śniadanie, obiad, kolacja) dla oddziałów chirurgii ogólnej i laryngologii- 16 łóżek,
chorób wewnętrznych – 42 łóżka, zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) – 40 łóżek,
b) w dni powszednie (lunch typu drugie śniadanie) dla dziennego oddziału psychogeriatrycznego – 24 osoby.

2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Przygotowanie i dostawę do kuchenek oddziałowych szpitala całodziennych posiłków:
a) wymagane jest dostarczanie posiłków trzy razy dziennie przygotowanych wg ustalonego jadłospisu w następujących godzinach:
 śniadanie od 7.15 do 7.45,
 obiad od 12.15 do 12.45,
 kolacja od 16.15 do 16.45.
Dopuszcza się dostarczanie kolacji wraz z dostawą obiadu, pod warunkiem zachowania świeżości posiłku i zabezpieczenia warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) posiłki muszą być dostarczane codziennie przez wszystkie dni w roku do kuchenek oddziałowych szpitala;
c) posiłki dla pacjentów w ZOL-u powinny być dostosowane dla osób w podeszłym wieku (miękkie, rozdrobnione itp.),
2.2 Przygotowanie i dostawa posiłków - lunchu (np. w formie kanapki, zupy, gulaszu, sałatek z ugotowanych składników ) dla dziennego oddziału psychogeriatrycznego (dla pacjentów powyżej 60 roku życia):
a) wymagane jest dostarczanie posiłku tzw. lunch jeden raz dziennie do godz. 11.00 w dni powszednie,
b) Zamawiający dopuszcza dostarczanie lunchu razem z dostawą śniadania, z tym że lunch powinien być odpowiednio zabezpieczony i przechowywany w warunkach zapewniających świeżość posiłku do godz. 11.00, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3 Zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę sprzętu do przechowywania i transportu posiłków.
2.4 Wykonawca zapewni jakość posiłków oraz ich transport jak również przechowywanie próbek zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zw. “Systemem HACCP”.
2.5 Posiłki gorące należy dostarczać w termosach, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami, tzn.: minimalna temperatura zupy winna wynosić 75ºC, drugiego dania 65ºC, płynów 80ºC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery itp.) 15 ºC.

2.6 Zamawiający wymaga, by całodzienne żywienie opierało się na dietach, wg jadłospisów Zamawiającego, stanowiących załączniki 9-13 do SIWZ.
a) podstawowa – załącznik nr 9 do SIWZ
b) wątrobowa / wrzodowa / miażdżycowa – załącznik nr 9 do SIWZ
c) cukrzycowa – załącznik nr 9 do SIWZ
d) bezmleczna – załącznik nr 10 do SIWZ
e) ubogo białkowa – załącznik nr 10 do SIWZ
f) bezglutenowa – załącznik nr 10 do SIWZ
g) łatwostrawna – załącznik nr 11 do SIWZ
h) bogatobiałkowa – załącznik nr 11 do SIWZ
i) ubogoresztkowa – załącznik nr 11 do SIWZ
j) dna moczanowa– załącznik nr 12 do SIWZ
k) sonda – płynna - papka– załącznik nr 13 do SIWZ

2.7 Ponadto Zamawiający wymaga aby:
a) posiłki były przygotowywane zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r. w sprawie ustalania racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności (Dz. Urz. MZ i OS nr 16 z 1974 r. poz. 69), zaleceniami opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, zgodnie z “Systemem HACCP” oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.)
b) przygotowywane posiłki odbywały się wg przykładowych jadłospisów dla diet stosowanych w szpitalu zgodnie z załącznikami 9-13 z uwzględnieniem ewentualnych korekt dokonanych przez dietetyka;
c) w jadłospisach uwzględnić: rodzaj potrawy (nazwę produktu), gramaturę potraw, wartość kaloryczną posiłków razem i w rozdziale na śniadanie, obiad, kolację,
d) dostarczyć wraz z jadłospisem tygodniowym jadłospisy jednodniowe, sporządzone w estetycznej formie graficznej, na papierze o podwyższonej gramaturze, które będą dostarczane codziennie, najpóźniej do godz. 7.45,
e) przekazywać codziennie jadłospisy jednodniowe do godz. 7.45 pielęgniarce oddziałowej Zamawiającego każdego oddziału lub osobie przez nią wyznaczoną,
f) zmiany w jadłospisie zostały dokonywane w okresie:
 Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – wówczas Wykonawca ma obowiązek przygotować posiłki o charakterze świątecznym z zachowaniem tradycyjnych potraw,
 zmiany pór roku – wówczas Wykonawca w jadłospisie ma obowiązek uwzględnić warzywa i owoce sezonowe
g) dokonywać zmian w jadłospisie w przypadku stwierdzenia błędów przez organy kontrolne. Wówczas Wykonawca we współudziale z Zamawiającym ponownie zweryfikują jadłospisy i w razie potrzeby dostosują je do zaleceń pokontrolnych,
h) do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych. Posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę, tak jak to określono w pkt 5. Proces produkcji oraz dystrybucji odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, w tym zwłaszcza dobrej praktyki higienicznej i systemem HACCP. Wyklucza się możliwość przygotowywania potraw z proszku, stosowania sztucznych substancji wzmacniających smak i zapach np. glutaminianu sodu, stosowania półproduktów oraz dań gotowych.

2.8 Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) stosowania pojemników i termosów zamykanych szczelnie, tak aby podczas transportu posiłki w formie płynnej nie ulegały rozlaniu;
b) stosowania do smarowania pieczywa produktów zawierających minimum 82% tłuszczu, przy czym tłuszcz palmowy jest wykluczony;
c) zaopatrzenia pracowników Wykonawcy zajmujących się realizacją usługi w ubrania ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) posiadania aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych dopuszczających do kontaktu z żywnością, to samo dotyczy przedstawiciela Wykonawcy dostarczającego posiłki do szpitala. Przedstawiciel Wykonawcy winien posiadać dokument przy sobie.
e) zapewnienia pojemników hermetycznie zamykanych służących do transportu odpadów pokonsumpcyjnych, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, przy czym utrzymanie ich w czystości i we właściwym stanie technicznym spoczywać będzie na Wykonawcy,
f) przechowywania próbek żywnościowych;
g) dowożenia przygotowanych posiłków w oznakowanych pojemnikach, opisanych nazwą oddziału, nazwą produktu, oraz liczbą porcji;
h) dostarczenia nieodpłatnie na żądanie Zamawiającego, jednej porcji posiłku dla upoważnionego pracownika Zamawiającego, celem kontroli gramatury, temperatury i walorów organoleptycznych posiłku.
2.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) regularnej kontroli gramatury, kaloryczności, ilości, temperatury, zgodności diet, godziny dostaw;
b) złożenia reklamacji na wykonaną usługę po stwierdzeniu, że dostarczony posiłek (posiłki) nie spełnia wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych,
c) wszystkie niezgodności i braki w realizacji usługi Zamawiający wpisuje do „Karty zgłoszenia”, w którym odnotowuje się datę i godzinę zgłoszenia Wykonawcy tej informacji. Złożenie podpisu przez osobę dostarczającą posiłki ze strony Wykonawcy uważa się za powiadomienie Wykonawcy o zdarzeniu. W szczególności niezgodności mogą dotyczyć różnicy pomiędzy liczbą lub rodzajem diet lub dostarczonych posiłków, dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części), dostarczenia posiłków po upływie czasu jego dostarczenia, dostawy w brudnych pojemnikach, nieprawidłowej temperaturze (w takim wypadku Wykonawca usuwa niezgodności lub uzupełnia posiłki),
d) nałożenia kar zgodnie z umową w przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej.
2.10 Ilość wydawanych posiłków w danym dniu na dany oddział odbywa się na podstawie dziennego zamówienia sporządzonego przez pracownika Szpitala. Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki będą dostarczane w ilościach podanych faxem przez pracownika Szpitala składającego dzienne zapotrzebowanie, do godz. 14.00 dnia poprzedniego. Ewentualne korekty ilości mogą być dokonywane nie później niż do godz. 10.00 dnia, w którym ma być wydany posiłek (korekty dot. obiadów i kolacji).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się