Usługa dowozu i dystrybucji posiłków

» Opis zapytania

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – zwaną dalej ustawą) i dotyczy usług społecznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy (poniżej 750 000 euro).
Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się przepisy cyt. Ustawy, Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym – Aneks nr 1 zwany dalej regulaminem, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi dowozu i dystrybucji gotowych posiłków całodziennych dla uprawnionych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska
w punkcie wydawczym przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu wytworzonych przez Zamawiającego w kuchni wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 86.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 a,b,c,d, do IWZ (umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się